Kritiky.cz > 2020 > Duben > 04

Titulky k American Housewife S04E15 - In My Room

Katie touží na chvilku se odpoutat od reality a pomyslně se vrátit do roku 1999, kdy ještě nebyla obklopena potomstvem, které po ní neustále něco chce. Třeba jen proto, aby...Read more »

Život je hra - Postavy

Štěpán Havlíček (Václav Marhold) Divný a infan­til­ní kluk má něco přes dva­cet a cho­vá se tro­chu jako idi­ot. Chce to, co kaž­dý v jeho věku: hol­ku, víc sexu a míň trap­ných situ­a­cí. Martin...Read more »

Život je hra - Herci

Václav Marhold Český herec se naro­dil se v roce 1993. Zahrál si v seri­á­lech Život je hra, Specialisté, Já, Mattoni, Dáma a král, Svět pod hla­vou nebo ve fil­mech Hořící keř a Svatá...Read more »

Život je hra - Zajímavosti

Český kome­di­ál­ní seri­ál Život je hra má zatím 10 epi­zod. Právě se při­pra­vu­je dru­há série. Seriál Život je hra vzni­kl pod­le nor­ské­ho sit­ko­mu Match. Herec Václav Marhold říká o svém...Read more »

Život je hra

Přítelkyni, víc sexu a míň situ­a­cí, v nichž si při­pa­dá jako úpl­ný idi­ot. To chce asi kaž­dý kluk přes dva­cet, ale Štěpán o to víc! Protože prá­vě „to” div­né­mu, infan­til­ní­mu, a tak tro­chu...Read more »

Kino doma - podpořte své oblíbené kino v době krize

Ačkoli jsou kina zavřená a ještě asi nějakou dobu budou, tak to neznamená, že je nejde podpořit ve finančně svízelné situaci. Momentálně existují dva výrazné projekty, které sdružují některá...Read more »

Obtížnější než nová stavba

Rekonstrukce je vždy obtíž­něj­ší než stav­ba nové­ho domu. A roz­hod­ně může být vel­mi náklad­ná. Rekonstruovat je ovšem mož­né coko­li, nejen domy. Lidé si potr­pí na výstřed­nos­ti, a pro­to necha­jí na obyt­ný...Read more »

Dávejte, co chcete mít ...

„Dáváte jen málo, když dává­te ze své­ho majet­ku. tepr­ve, když dává­te ze sebe, oprav­du dává­te. (Kahlil Gibran) Když mlu­vím o dává­ní, nemlu­vím jen o dává­tí toho, co jste ochot­ni dát, pro­to­že...Read more »

Brittany Runs A Marathon (2019)

Brittany je oplácanější, pařby často trávící, se životem neví co dělající takřka třicetiletá žena, která bydlí v New Yorku (těžko říci, co z toho je ta nejhorší věc). Po...Read more »

Veškeré finanční náklady na rekonstrukci bytu

Rekonstrukce bytu je z hle­dis­ka pří­pra­vy stej­ně nároč­ná, jako jeho výstav­ba. Finanční nákla­dy jsou ale v pří­pa­dě rekon­struk­ce niž­ší. Pokud bude­te dob­ře plá­no­vat, celou moder­ni­za­ci bytu může­te finan­co­vat z prá­vě ukon­če­né­ho sta­veb­ní­ho...Read more »

O sandálech a o ponožkách v nich

Mezi nej­čas­těj­ší ste­re­o­ty­py, kte­ré Češi rádi o sobě říka­jí a navzá­jem se jimi baví, jsou ponož­ky v san­dá­lech. Konkurovat jim může snad jen obli­gát­ní půli­tr toče­né­ho piva plzeň­ské­ho typu v ruce člo­vě­ka narva­né­ho...Read more »
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com