Postavit si ideální druhy pergol, můžeme všichni, ale co pravidla?

Mnozí z lidí, by si přá­lo, mít na svých zahra­dách, nád­her­né pose­ze­ní. Existují dru­hy per­gol, jaké si lehce sami posta­ví­me ane­bo nechá­me jejich rea­li­za­ci na odbor­ných rukách. Jak si ale...Read more »

Srovnání hypotéky a stavebního spoření

Nejde jenom o ote­vře­ní účtu a splá­ce­ní úvě­ru, ale také o poplat­ky s hypo­té­kou i sta­veb­ním spo­ře­ním spo­je­né. Které je výhod­něj­ší a jaké jsou úro­ko­vé saz­by? Jak se situ­a­ce změ­ní při před­čas­ném spla­ce­ní? Která ver­ze je...Read more »

Děti: Ďáblové nebo andělé?

Činy hovo­ří hla­si­tě­ji než slo­va. (Mark Twain) Vzhledem k tomu, že děti stej­ně vět­ši­nou nepo­slou­cha­jí, nedě­lej­te si pří­liš sta­ros­tí s tím, co říká­te. Ale dělej­te si hod­ně sta­ros­tí s tím, co dělá­te....Read more »

Jak financovat bezbariérové bydlení

 Ve vět­ši­ně pří­pa­dů rodi­na zůstá­vá dlou­hou dobu bez pří­jmů. Pokud máte úra­zo­vé pojiš­tě­ní, musí se absol­vo­vat s pojiš­ťov­nou celá řada úko­nů, spo­lu s vypl­ně­ním tisko­pi­sů. A nej­hor­ší je, že plně­ní trva­lých násled­ků...Read more »

Umění snít....

S důvě­rou se vydej­te za svý­mi sny. Prožívejte život, kte­rý jste si před­sta­vi­li. (Henry David Thoreau) Kdybychom nesni­li, žili bychom bez nadě­je. Musíme snít o tom, co může být, a neří­kat,...Read more »

Titulky k American Housewife S04E18 - Senior Prank

Katie mermomocí chce, aby si Taylor užila maturantské žerty. Tedy, hlavně, aby je taky páchala. Ale Taylor se bojí porušovat pravidla a nechce se jí do toho. To by...Read more »

Letem světem s Vášou - úžasná kniha plná cestování nejen pro děti

Chcete se dozvě­dět, jak lidé žijí jin­de, jinak, jak vypa­da­jí, jaké svát­ky sla­ví? Víte, proč pan Šachovský pojme­no­val své leta­dlo Váša? Ne všich­ni lidé na zemi vypa­da­jí a žijí stej­ně...Read more »

Tolerantní výchova - skvělá kniha o výchově dětí

Máte doma děti? Nevíte si s nimi mnoh­dy rady? Přemýšlíte, zda je vede­te a vycho­vá­vá­te tím správ­ným smě­rem? Blanka Pöslová je autor­kou kni­hy Tolerantní výcho­va, kte­rou vyda­la Grada. Read more »

Kompendium klinické logopedie - diagnostika a terapie poruch komunikace

Studujete logo­pe­dii? Hledáte oprav­du zají­ma­vou pub­li­ka­ci, kte­rá vám pomů­že ve vašem stu­diu? Pracujete s dět­mi a chce­te si dopl­nit zna­los­ti z oblas­ti logo­pe­die? Pojďte se spo­leč­ně se mnou podí­vat na tuto kni­hu....Read more »

Koupelna v novém a moderním stylu

Na co se zamě­řit při rekon­struk­ci nebo budo­vá­ní nové kou­pel­ny: 1.)    výběr vany nebo spr­cho­vé­ho kou­tu 2.)    vhod­ný dekor dlaž­di­ček 3.)    kou­pel­no­vá skříň­ka, polič­ky a dal­ší úlož­né pro­sto­ry 4.)    zrca­dlo 5.)   ...Read more »

Patrick Süskind - Parfém: Příběh vraha

Slavná kni­ha němec­ké­ho spi­so­va­te­le Süskinda byla napsá­na v osm­de­sá­tých letech a dosud je pova­žo­vá­na za vrchol­né auto­ro­vo dílo. Právem? Nevím, nic jiné­ho jsem od něj neče­tl (a navíc, můj názor má na...Read more »

Neplnočelná nahota

Read more »

Titulky k Little Fires Everywhere S01E08 - Find a Way

Soudní proces se chýlí ke konci a jeho výsledek bude mít dopad na všechny. Elena u nikoho nenachází pochopení, ani ostatní na tom však nejsou lépe a atmosféra houstne....Read more »

Westworld - Passed Pawn (S03E07)

Jsem zvě­da­vý, jest­li nám v kri­zi nové­ho viru z Číny pomu­že Dolores, ale asi ne. Je to pře­ci Sci-fi. A ta nemá být v reál­ném živo­tě. Předposlední díl nám vysvět­lil pocho­pe­ní svě­ta, jak...Read more »

Vdovský důchod

Je oprav­du potře­ba, abys­te se o téhle zále­ži­tos­ti dozvě­dě­li více, pro­to­že bys­te takhle moh­li zby­teč­ně při­jít pení­ze. Pokud chce­te vypl­nit žádost, tak je potře­ba jít na okres­ní sprá­vu soci­ál­ní­ho zabez­pe­če­ní,...Read more »

Peníze nám ničí sny

V téhle době se pla­tí za všech­no. Děti chtě­jí cho­dit do růz­ných krouž­ků a věno­vat se tře­ba spor­tu a tohle všech­no něco sto­jí. Naše finan­ce jsou sou­čás­tí živo­ta nás všech. Snažíme...Read more »

Westworld: Season 3 Episode 8 Promo | HBO

Read more »

Westworld: Creating Westworld’s Reality - Behind the Scenes of Season 3 Episode 7 | HBO

Read more »

#60 - Úsvit mrtvých (1978)

George A. Romero pokra­čo­val ve skvě­le nača­tém díle a i „Úsvit mrtvých“ uká­zal, že je pro zom­bie horor sku­teč­ným otcem a při­pra­vil půdu svým násle­do­va­te­lům.Read more »

Titulky k Suits S09E08 - Prisoner’s Dilemma

Děkuji naší nové posile **GaRaN_**ovi, který se ujal překladu celého dílu a nabídl se sám se svou pomocí, moc si toho vážím. Díky němu si můžete vychutnat tuto epizodu...Read more »

Vyproštění | Extraction

I přes stále trvající karanténu a absenci nových snímků v kinech má občas filmový fanoušek důvod k radosti. Stále tu jsou streamovací služby, které tu a tam uvedou nějakou...Read more »

Titulky k Ten Days in the Valley S01E08 - Day 8: Against Type

Osmý den vyšetřování a zdá se, že stopy skutečně vedou na policejní oddělení. Jane stále doufá, že Gus není tím špatným, ale jak tedy do celé zápletky zapadá? A...Read more »

Máme rádi geometrii

Geometrické vzo­ry jsou vel­mi nápa­di­té, a není vůbec tře­ba se jich pro jejich nápad­nost ihned vzdá­vat. Výborně a zají­ma­vě se vyjí­ma­jí jak v moder­ních inte­ri­é­rech, tak v rafi­no­va­ně a výraz­ně řeše­ných pro­sto­rách ve sty­lu...Read more »

Jak financovat koupi či rekonstrukci chaty nebo chalupy

Češi jsou vyhlá­še­ní jako nad­še­ní cha­ta­ři a cha­lu­pá­ři, hlav­ně v dobách ješ­tě nedáv­ných měla téměř kaž­dá domác­nost cha­tu či cha­lu­pu, kam jez­di­li o víken­dech, ať už kvů­li rela­xa­ci, pří­ro­dě, ryba­ře­ní nebo setká­vá­ní se...Read more »

Čajová směs na zánět mandlí

Tato čajo­vá směs slou­ží hlav­ně ke klok­tá­ní při záně­tu mand­lí. Je vhod­ná čajo­vá směs ze stej­né­ho množ­ství tře­zalky a přes­lič­ky. Vrchovatou čajo­vou lžič­ku bylin na jeden šálek čaje spa­ří­me hor­kou vodou...Read more »
Stránka načtena za 1,77619 s | počet dotazů: 168 | paměť: 27496 KB. | 28.11.2020 - 11:33:17