Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > 2020 > Duben

Titulky k American Housewife S04E18 - Senior Prank

Katie mermomocí chce, aby si Taylor užila maturantské žerty. Tedy, hlavně, aby je taky páchala. Ale Taylor se bojí porušovat pravidla a nechce se jí do toho. To by...Read more »

Letem světem s Vášou - úžasná kniha plná cestování nejen pro děti

Chcete se dozvě­dět, jak lidé žijí jin­de, jinak, jak vypa­da­jí, jaké svát­ky sla­ví? Víte, proč pan Šachovský pojme­no­val své leta­dlo Váša? Ne všich­ni lidé na zemi vypa­da­jí a žijí stej­ně...Read more »

Tolerantní výchova - skvělá kniha o výchově dětí

Máte doma děti? Nevíte si s nimi mnoh­dy rady? Přemýšlíte, zda je vede­te a vycho­vá­vá­te tím správ­ným smě­rem? Blanka Pöslová je autor­kou kni­hy Tolerantní výcho­va, kte­rou vyda­la Grada. Read more »

Kompendium klinické logopedie - diagnostika a terapie poruch komunikace

Studujete logo­pe­dii? Hledáte oprav­du zají­ma­vou pub­li­ka­ci, kte­rá vám pomů­že ve vašem stu­diu? Pracujete s dět­mi a chce­te si dopl­nit zna­los­ti z oblas­ti logo­pe­die? Pojďte se spo­leč­ně se mnou podí­vat na tuto kni­hu....Read more »

Patrick Süskind - Parfém: Příběh vraha

Slavná kni­ha němec­ké­ho spi­so­va­te­le Süskinda byla napsá­na v osm­de­sá­tých letech a dosud je pova­žo­vá­na za vrchol­né auto­ro­vo dílo. Právem? Nevím, nic jiné­ho jsem od něj neče­tl (a navíc, můj názor má na...Read more »

Neplnočelná nahota

Read more »

Titulky k Little Fires Everywhere S01E08 - Find a Way

Soudní proces se chýlí ke konci a jeho výsledek bude mít dopad na všechny. Elena u nikoho nenachází pochopení, ani ostatní na tom však nejsou lépe a atmosféra houstne....Read more »

Westworld - Passed Pawn (S03E07)

Jsem zvě­da­vý, jest­li nám v kri­zi nové­ho viru z Číny pomu­že Dolores, ale asi ne. Je to pře­ci Sci-fi. A ta nemá být v reál­ném živo­tě. Předposlední díl nám vysvět­lil pocho­pe­ní svě­ta, jak...Read more »

Peníze nám ničí sny

V téhle době se pla­tí za všech­no. Děti chtě­jí cho­dit do růz­ných krouž­ků a věno­vat se tře­ba spor­tu a tohle všech­no něco sto­jí. Naše finan­ce jsou sou­čás­tí živo­ta nás všech. Snažíme...Read more »

Westworld: Season 3 Episode 8 Promo | HBO

Read more »

Westworld: Creating Westworld’s Reality - Behind the Scenes of Season 3 Episode 7 | HBO

Read more »

#60 - Úsvit mrtvých (1978)

George A. Romero pokra­čo­val ve skvě­le nača­tém díle a i „Úsvit mrtvých“ uká­zal, že je pro zom­bie horor sku­teč­ným otcem a při­pra­vil půdu svým násle­do­va­te­lům.Read more »

Titulky k Suits S09E08 - Prisoner’s Dilemma

Děkuji naší nové posile **GaRaN_**ovi, který se ujal překladu celého dílu a nabídl se sám se svou pomocí, moc si toho vážím. Díky němu si můžete vychutnat tuto epizodu...Read more »

Vyproštění | Extraction

I přes stále trvající karanténu a absenci nových snímků v kinech má občas filmový fanoušek důvod k radosti. Stále tu jsou streamovací služby, které tu a tam uvedou nějakou...Read more »

Titulky k Ten Days in the Valley S01E08 - Day 8: Against Type

Osmý den vyšetřování a zdá se, že stopy skutečně vedou na policejní oddělení. Jane stále doufá, že Gus není tím špatným, ale jak tedy do celé zápletky zapadá? A...Read more »

P. K. Dick - Zlatý muž

P. K. Dick je mým oblí­be­ným auto­rem, tak­že i k tomu­to tex­tu je nut­no pat­řič­ně při­stu­po­vat. Berte na vědo­mí, že před psa­ním jsem si klá­ves­ni­ci za zpě­vu tem­ných son­gů kape­ly Lunetic...Read more »

Roxie Cooper – Den, kdy jsme se potkali (recenzní kniha)

Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Recenzáčky se mi doma celkem nakupily, tak jsem se pustila do jejich zpracovávání. Jedním z těch, které čekají už nějakou dobu, je kniha...Read more »

Titulky k Little Fires Everywhere S01E01 - The Spark

Zdánlivě dokonalý život rodiny Richardsonových v malebném městečku Shaker v Ohiu naruší příchod tajemné umělkyně Mii Warrenové a její dcery Pearl. Idylické město je založeno na utopických principech harmonie...Read more »

Titulky k Little Fires Everywhere S01E02 - Seeds and All

Vztah mezi Elenou a Miou se stane ještě zvláštnější, když Mia přijme Eleninu nabídku pracovat pro ni jako hospodyně. Pearl vyráží do nové školy a Moody je jí po...Read more »

Titulky k Little Fires Everywhere S01E03 - Seventy Cents

Souhlas s účastí na přípravách prvních narozenin Mirabelle McCulloughové je jen zástěrkou, neboť Mia se snaží najít Bebe její dceru. A Moody se pokusí posunout vztah mezi ním a...Read more »

Titulky k Little Fires Everywhere S01E04 - The Spider Web

Pearl se snaží zapadnout mezi Lexie a její kamarádky, naopak Izzy by z rodiny nejraději utekla. Mia poodhalí trochu roušku své tajemné minulosti a Elena rozjede vlastní pátrání. Titulky pro...Read more »

Titulky k Little Fires Everywhere S01E05 - Duo

Lexie má před sebou nelehké rozhodnutí a Elena se drží stopy a vyráží do New Yorku. Titulky pro vás připravila **veveruna**.Read more »

Titulky k Little Fires Everywhere S01E06 - The Uncanny

V dnešním dílu zapátráme do minulosti a zjistíme, jak to tehdy vlastně všechno bylo. Titulky pro vás připravila **veveruna**.Read more »

Titulky k Little Fires Everywhere S01E07 - Picture Perfect

Izzy má pocit, že se ve svém životě topí a útěchu nachází u Mii. Naopak Pearl se cítí dobře právě v domě Richrdsonových. Ovšem ani krásná vánoční výzdoba nepřekryje...Read more »

Z politických kruhů

Read more »

Titulky k American Housewife S04E17 - All Is Fair In Love And War Reenactment

V lásce a válce je dovoleno vše. Jak vidno, i při rekonstrukci války. Greg se velice rád zúčastňuje tohoto spektáklu, ale mrzí ho, že jeho zájmy s ním nesdílí...Read more »

Z Brandejsa do Bruselu

Nakladatelství Academia vyda­lo ve své edič­ní řadě Paměti kni­hu vzpo­mí­nek eko­no­ma a diplo­ma­ta pana Josefa Kreutera, jehož život nebyl roz­hod­ně fád­ní. Ačkoliv sám rád pro­vo­zu­je turis­ti­ku, zejmé­na v České repub­li­ce a na...Read more »

Skopičiny kocoura Silvestra

Oranžový kocou­rek Silvestr u žije babič­ky neda­le­ko ZOO. I když se má dob­ře, dostá­vá mlíč­ko a všich­ni u něj doma ho mají rádi, má vel­ké přá­ní. Chce, aby ho všich­ni obdi­vo­va­li, a tou­ží zažít...Read more »

Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků

Celkem dva­cet krát­kých pří­bě­hů zaži­je Anička se svým bráš­kou Pepíkem doma, ve škol­ce, u dok­to­ra a v dal­ších, dětem dob­ře zná­mých, mís­tech. Krátký pří­běh je vždy dopl­něn řadou pik­to­gra­mů a obráz­ků, kte­ré dětem...Read more »

P. K. Dick - Vykolejený čas

Co naplat, P. K. Dick je jed­ním z mých oblí­be­ných auto­rů a jako tako­vé­mu mu občas pro­mi­nu i něja­kou tu sla­bou chvil­ku. Vždyť těch chvi­lek krás­ných (ve spo­leč­nos­ti jeho knih) bylo tolik. Je...Read more »

Jaký obor?

Read more »

#2117: Komiksový výběr Spider-Man 15: Počátek

Komiksový výběr Spider-Man 15: PočátekVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako "Amazing Fantasy 15", čísla 1 až 6 série "Amazing Spider-Man" a jako "Amazing...Read more »

Chcete mít peníze v ruce rychle a bez komplikací?

Tlačí vás čas? Tlačí vás potře­ba peněz? A ješ­tě ke vše­mu vás v ban­ce odmít­li kvů­li zázna­mu v regis­t­ru? Pokud máte něja­ký záznam v regis­t­ru, tak je jas­né, že ani v dal­ší ban­ce nepo­cho­dí­te...Read more »

Westworld: Creating Westworld’s Reality - Behind the Scenes of Season 3 Episode 6 | HBO

Read more »

Westworld: Season 3 Episode 7 Promo | HBO

Read more »

#59 - Hory mají oči (1977)

„Hory mají oči“ jsou dal­ším Cravenovým záře­zem do his­to­rie horo­ru. Ukázal, že nási­lí mu není cizí a stal se v tomhle smys­lu vel­mi vyna­lé­za­vým. Film roz­hod­ně hned neza­po­me­ne­te.Read more »

Neplechy čerta Zbrklíka

Víte, jak to cho­dí v oprav­do­vém pekle? Chcete se dozvě­dět, co vše tam mají? Pojďte se spo­leč­ně se mnou podí­vat, jak se v daří malé­mu čer­tí­ko­vi Zbrklíkovi, kte­rý dělá jeden malér...Read more »

Tesař  - příběh pro úspěch (ané)

Podnikatel Michael se jed­no­ho dne pro­bu­dí v nemoc­ni­ci s ová­za­nou hla­vou a netu­ší, jak se tam oci­tl. Tak začí­ná ano­ta­ce kni­hy Tesař, kte­rou napsal Jon Gordon, Zajímá vás, jak se mu to...Read more »

Život plný iluzí - a pravda vyplouvá na povrch

Milujete romá­ny Kataríny Gillerové? Chcete zažít něko­lik živo­tů v jed­nom pří­bě­hu? Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Rozhodně nebu­de­te lis­to­vat, jeli­kož tuto kni­hu budu dlou­ho vstře­bá­vat. Silný pří­běh...Read more »

ROK 2020 – JE NEJEN ROK 100 letého pana SPEJBLA, ale také 90 LET PROFESIONÁLNÍ ČINNOSTI A 90. NAROZENIN MÁNIČKY A ŽERYKA

V srpnu roku 1930 se sou­bor Divadla Spejbla a Hurvínka pro­fe­si­o­na­li­zo­val, na svém reper­toá­ru měl i před­sta­ve­ní pro dospě­lé „HURVÍNKOVA JARNÍ REVUE“, ve kte­rém debu­to­va­li jak Mánička, tak i pej­sek Žeryk. Stalo se...Read more »

Titulky k Suits S09E07 - Scenic Route

Po delší odmlce jsme pro vás opět nachystaly další díl závěrečné 9. série, zbývá nám přeložit už jen tři díly do konce. Držte palce, ať se nám to brzy...Read more »

P. K. Dick - Ubik (1969)

Ubik je slav­nou kni­hou ješ­tě slav­něj­ší­ho auto­ra P. K. Dicka, jehož pro­sla­vi­ly jeho romá­ny i jejich fil­mo­vé adap­ta­ce (kte­rých se vět­ši­nou nedo­žil), např. Blade Runner, Minority Report,..... Tvorba PKD (rozu­měj - P. K....Read more »

Úplně mimo

Read more »

Westworld: Analysis | Taking Down Incite with Evan Rachel Wood and Aaron Paul | HBO

Read more »

WESTWORLD - sledujte všechny díly s Dolores! Na HBO GO (CZ) trailer

Read more »

WESTWORLD - Sledujte všechny 3 řady na HBO GO (CZ) trailer

Read more »

Pařížská švadlena - láska a móda napříč světem

Píše se rok 1940, paříž­ská šva­dle­na Estella Bissettová je nuce­na ode­jít z Francie do New Yorku před němec­kou armá­dou. Tam je jejím snem zalo­žit mód­ní ate­li­ér. Takto začí­ná román Pařížská...Read more »

P. K. Dick - Svět, který stvořil Jones

P. K. Dick pat­ří mezi mé oblí­be­né spi­so­va­te­le (již jsem zde něco psal o jeho slav­né kni­ze Ubik), tak­že když mé oči spat­ři­ly na pro­dej­ním pul­tě kni­hu „Svět, kte­rý stvo­řil...Read more »

Zkažené oči, ohnutá záda

Read more »

Westworld - Genre (S03E05) - Opravdu si zničíme náš svět?

Jak by se dalo říct, tvůr­ci se odhod­la­li pře­kro­čit svůj stín a udě­lat tře­tí sezó­nu tou nej­lep­ší. První sezó­na byla o pro­zře­ní, dru­há o ces­tě ven a tře­tí je o lid­stvu. A co Dolores v rám­ci...Read more »
Stránka načtena za 3,21732 s | počet dotazů: 235 | paměť: 33374 KB. | 27.09.2021 - 17:46:02