Kritiky.cz > 2020 > Duben

Postavit si ideální druhy pergol, můžeme všichni, ale co pravidla?

Mnozí z lidí, by si přá­lo, mít na svých zahra­dách, nád­her­né pose­ze­ní. Existují dru­hy per­gol, jaké si lehce sami posta­ví­me ane­bo nechá­me jejich rea­li­za­ci na odbor­ných rukách. Jak si ale...Read more »

Srovnání hypotéky a stavebního spoření

Nejde jenom o ote­vře­ní účtu a splá­ce­ní úvě­ru, ale také o poplat­ky s hypo­té­kou i sta­veb­ním spo­ře­ním spo­je­né. Které je výhod­něj­ší a jaké jsou úro­ko­vé saz­by? Jak se situ­a­ce změ­ní při před­čas­ném spla­ce­ní? Která ver­ze je...Read more »

Děti: Ďáblové nebo andělé?

Činy hovo­ří hla­si­tě­ji než slo­va. (Mark Twain) Vzhledem k tomu, že děti stej­ně vět­ši­nou nepo­slou­cha­jí, nedě­lej­te si pří­liš sta­ros­tí s tím, co říká­te. Ale dělej­te si hod­ně sta­ros­tí s tím, co dělá­te....Read more »

Jak financovat bezbariérové bydlení

 Ve vět­ši­ně pří­pa­dů rodi­na zůstá­vá dlou­hou dobu bez pří­jmů. Pokud máte úra­zo­vé pojiš­tě­ní, musí se absol­vo­vat s pojiš­ťov­nou celá řada úko­nů, spo­lu s vypl­ně­ním tisko­pi­sů. A nej­hor­ší je, že plně­ní trva­lých násled­ků...Read more »

Umění snít....

S důvě­rou se vydej­te za svý­mi sny. Prožívejte život, kte­rý jste si před­sta­vi­li. (Henry David Thoreau) Kdybychom nesni­li, žili bychom bez nadě­je. Musíme snít o tom, co může být, a neří­kat,...Read more »

Titulky k American Housewife S04E18 - Senior Prank

Katie mermomocí chce, aby si Taylor užila maturantské žerty. Tedy, hlavně, aby je taky páchala. Ale Taylor se bojí porušovat pravidla a nechce se jí do toho. To by...Read more »

Letem světem s Vášou - úžasná kniha plná cestování nejen pro děti

Chcete se dozvě­dět, jak lidé žijí jin­de, jinak, jak vypa­da­jí, jaké svát­ky sla­ví? Víte, proč pan Šachovský pojme­no­val své leta­dlo Váša? Ne všich­ni lidé na zemi vypa­da­jí a žijí stej­ně...Read more »

Tolerantní výchova - skvělá kniha o výchově dětí

Máte doma děti? Nevíte si s nimi mnoh­dy rady? Přemýšlíte, zda je vede­te a vycho­vá­vá­te tím správ­ným smě­rem? Blanka Pöslová je autor­kou kni­hy Tolerantní výcho­va, kte­rou vyda­la Grada. Read more »

Kompendium klinické logopedie - diagnostika a terapie poruch komunikace

Studujete logo­pe­dii? Hledáte oprav­du zají­ma­vou pub­li­ka­ci, kte­rá vám pomů­že ve vašem stu­diu? Pracujete s dět­mi a chce­te si dopl­nit zna­los­ti z oblas­ti logo­pe­die? Pojďte se spo­leč­ně se mnou podí­vat na tuto kni­hu....Read more »

Koupelna v novém a moderním stylu

Na co se zamě­řit při rekon­struk­ci nebo budo­vá­ní nové kou­pel­ny: 1.)    výběr vany nebo spr­cho­vé­ho kou­tu 2.)    vhod­ný dekor dlaž­di­ček 3.)    kou­pel­no­vá skříň­ka, polič­ky a dal­ší úlož­né pro­sto­ry 4.)    zrca­dlo 5.)   ...Read more »

Patrick Süskind - Parfém: Příběh vraha

Slavná kni­ha němec­ké­ho spi­so­va­te­le Süskinda byla napsá­na v osm­de­sá­tých letech a dosud je pova­žo­vá­na za vrchol­né auto­ro­vo dílo. Právem? Nevím, nic jiné­ho jsem od něj neče­tl (a navíc, můj názor má na...Read more »

Neplnočelná nahota

Read more »

Titulky k Little Fires Everywhere S01E08 - Find a Way

Soudní proces se chýlí ke konci a jeho výsledek bude mít dopad na všechny. Elena u nikoho nenachází pochopení, ani ostatní na tom však nejsou lépe a atmosféra houstne....Read more »

Westworld - Passed Pawn (S03E07)

Jsem zvě­da­vý, jest­li nám v kri­zi nové­ho viru z Číny pomu­že Dolores, ale asi ne. Je to pře­ci Sci-fi. A ta nemá být v reál­ném živo­tě. Předposlední díl nám vysvět­lil pocho­pe­ní svě­ta, jak...Read more »

Vdovský důchod

Je oprav­du potře­ba, abys­te se o téhle zále­ži­tos­ti dozvě­dě­li více, pro­to­že bys­te takhle moh­li zby­teč­ně při­jít pení­ze. Pokud chce­te vypl­nit žádost, tak je potře­ba jít na okres­ní sprá­vu soci­ál­ní­ho zabez­pe­če­ní,...Read more »

Peníze nám ničí sny

V téhle době se pla­tí za všech­no. Děti chtě­jí cho­dit do růz­ných krouž­ků a věno­vat se tře­ba spor­tu a tohle všech­no něco sto­jí. Naše finan­ce jsou sou­čás­tí živo­ta nás všech. Snažíme...Read more »

Westworld: Season 3 Episode 8 Promo | HBO

Read more »

Westworld: Creating Westworld’s Reality - Behind the Scenes of Season 3 Episode 7 | HBO

Read more »

#60 - Úsvit mrtvých (1978)

George A. Romero pokra­čo­val ve skvě­le nača­tém díle a i „Úsvit mrtvých“ uká­zal, že je pro zom­bie horor sku­teč­ným otcem a při­pra­vil půdu svým násle­do­va­te­lům.Read more »

Titulky k Suits S09E08 - Prisoner’s Dilemma

Děkuji naší nové posile **GaRaN_**ovi, který se ujal překladu celého dílu a nabídl se sám se svou pomocí, moc si toho vážím. Díky němu si můžete vychutnat tuto epizodu...Read more »

Vyproštění | Extraction

I přes stále trvající karanténu a absenci nových snímků v kinech má občas filmový fanoušek důvod k radosti. Stále tu jsou streamovací služby, které tu a tam uvedou nějakou...Read more »

Titulky k Ten Days in the Valley S01E08 - Day 8: Against Type

Osmý den vyšetřování a zdá se, že stopy skutečně vedou na policejní oddělení. Jane stále doufá, že Gus není tím špatným, ale jak tedy do celé zápletky zapadá? A...Read more »

Máme rádi geometrii

Geometrické vzo­ry jsou vel­mi nápa­di­té, a není vůbec tře­ba se jich pro jejich nápad­nost ihned vzdá­vat. Výborně a zají­ma­vě se vyjí­ma­jí jak v moder­ních inte­ri­é­rech, tak v rafi­no­va­ně a výraz­ně řeše­ných pro­sto­rách ve sty­lu...Read more »

Jak financovat koupi či rekonstrukci chaty nebo chalupy

Češi jsou vyhlá­še­ní jako nad­še­ní cha­ta­ři a cha­lu­pá­ři, hlav­ně v dobách ješ­tě nedáv­ných měla téměř kaž­dá domác­nost cha­tu či cha­lu­pu, kam jez­di­li o víken­dech, ať už kvů­li rela­xa­ci, pří­ro­dě, ryba­ře­ní nebo setká­vá­ní se...Read more »

Čajová směs na zánět mandlí

Tato čajo­vá směs slou­ží hlav­ně ke klok­tá­ní při záně­tu mand­lí. Je vhod­ná čajo­vá směs ze stej­né­ho množ­ství tře­zalky a přes­lič­ky. Vrchovatou čajo­vou lžič­ku bylin na jeden šálek čaje spa­ří­me hor­kou vodou...Read more »

P. K. Dick - Zlatý muž

P. K. Dick je mým oblí­be­ným auto­rem, tak­že i k tomu­to tex­tu je nut­no pat­řič­ně při­stu­po­vat. Berte na vědo­mí, že před psa­ním jsem si klá­ves­ni­ci za zpě­vu tem­ných son­gů kape­ly Lunetic...Read more »

Roxie Cooper – Den, kdy jsme se potkali (recenzní kniha)

Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Recenzáčky se mi doma celkem nakupily, tak jsem se pustila do jejich zpracovávání. Jedním z těch, které čekají už nějakou dobu, je kniha...Read more »

Titulky k Little Fires Everywhere S01E01 - The Spark

Zdánlivě dokonalý život rodiny Richardsonových v malebném městečku Shaker v Ohiu naruší příchod tajemné umělkyně Mii Warrenové a její dcery Pearl. Idylické město je založeno na utopických principech harmonie...Read more »

Titulky k Little Fires Everywhere S01E02 - Seeds and All

Vztah mezi Elenou a Miou se stane ještě zvláštnější, když Mia přijme Eleninu nabídku pracovat pro ni jako hospodyně. Pearl vyráží do nové školy a Moody je jí po...Read more »

Titulky k Little Fires Everywhere S01E03 - Seventy Cents

Souhlas s účastí na přípravách prvních narozenin Mirabelle McCulloughové je jen zástěrkou, neboť Mia se snaží najít Bebe její dceru. A Moody se pokusí posunout vztah mezi ním a...Read more »

Titulky k Little Fires Everywhere S01E04 - The Spider Web

Pearl se snaží zapadnout mezi Lexie a její kamarádky, naopak Izzy by z rodiny nejraději utekla. Mia poodhalí trochu roušku své tajemné minulosti a Elena rozjede vlastní pátrání. Titulky pro...Read more »

Titulky k Little Fires Everywhere S01E05 - Duo

Lexie má před sebou nelehké rozhodnutí a Elena se drží stopy a vyráží do New Yorku. Titulky pro vás připravila **veveruna**.Read more »

Titulky k Little Fires Everywhere S01E06 - The Uncanny

V dnešním dílu zapátráme do minulosti a zjistíme, jak to tehdy vlastně všechno bylo. Titulky pro vás připravila **veveruna**.Read more »

Titulky k Little Fires Everywhere S01E07 - Picture Perfect

Izzy má pocit, že se ve svém životě topí a útěchu nachází u Mii. Naopak Pearl se cítí dobře právě v domě Richrdsonových. Ovšem ani krásná vánoční výzdoba nepřekryje...Read more »

Z politických kruhů

Read more »

Titulky k American Housewife S04E17 - All Is Fair In Love And War Reenactment

V lásce a válce je dovoleno vše. Jak vidno, i při rekonstrukci války. Greg se velice rád zúčastňuje tohoto spektáklu, ale mrzí ho, že jeho zájmy s ním nesdílí...Read more »

Z Brandejsa do Bruselu

Nakladatelství Academia vyda­lo ve své edič­ní řadě Paměti kni­hu vzpo­mí­nek eko­no­ma a diplo­ma­ta pana Josefa Kreutera, jehož život nebyl roz­hod­ně fád­ní. Ačkoliv sám rád pro­vo­zu­je turis­ti­ku, zejmé­na v České repub­li­ce a na...Read more »

Skopičiny kocoura Silvestra

Oranžový kocou­rek Silvestr u žije babič­ky neda­le­ko ZOO. I když se má dob­ře, dostá­vá mlíč­ko a všich­ni u něj doma ho mají rádi, má vel­ké přá­ní. Chce, aby ho všich­ni obdi­vo­va­li, a tou­ží zažít...Read more »

Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků

Celkem dva­cet krát­kých pří­bě­hů zaži­je Anička se svým bráš­kou Pepíkem doma, ve škol­ce, u dok­to­ra a v dal­ších, dětem dob­ře zná­mých, mís­tech. Krátký pří­běh je vždy dopl­něn řadou pik­to­gra­mů a obráz­ků, kte­ré dětem...Read more »

P. K. Dick - Vykolejený čas

Co naplat, P. K. Dick je jed­ním z mých oblí­be­ných auto­rů a jako tako­vé­mu mu občas pro­mi­nu i něja­kou tu sla­bou chvil­ku. Vždyť těch chvi­lek krás­ných (ve spo­leč­nos­ti jeho knih) bylo tolik. Je...Read more »

Jaký obor?

Read more »

S vintage dekoracemi do říše fantazie

Pokud bys­te rádi vnes­li do vaše­ho domo­va tro­chu útul­nos­ti a roman­ti­ky, může­te toho docí­lit s pomo­cí vin­tage prv­ků v inte­ri­é­ru. Vintage styl je v posled­ních letech vel­mi oblí­be­ný, neboť pod­ně­cu­je naši fan­ta­zii a vyvo­lá­vá...Read more »

#2117: Komiksový výběr Spider-Man 15: Počátek

Komiksový výběr Spider-Man 15: PočátekVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako "Amazing Fantasy 15", čísla 1 až 6 série "Amazing Spider-Man" a jako "Amazing...Read more »

Chcete mít peníze v ruce rychle a bez komplikací?

Tlačí vás čas? Tlačí vás potře­ba peněz? A ješ­tě ke vše­mu vás v ban­ce odmít­li kvů­li zázna­mu v regis­t­ru? Pokud máte něja­ký záznam v regis­t­ru, tak je jas­né, že ani v dal­ší ban­ce nepo­cho­dí­te...Read more »

Přechody

Často se dívá­me na kalen­dář dnů jako na pou­hý sym­bol ply­nu­tí času. zapo­mí­ná­me, proč jsme na této Zemi. zapo­mí­ná­me, že exis­tu­je důvod všech boles­tí a zápa­sů. Zapomínáme, že jsme byli...Read more »

Westworld: Creating Westworld’s Reality - Behind the Scenes of Season 3 Episode 6 | HBO

Read more »

Westworld: Season 3 Episode 7 Promo | HBO

Read more »

#59 - Hory mají oči (1977)

„Hory mají oči“ jsou dal­ším Cravenovým záře­zem do his­to­rie horo­ru. Ukázal, že nási­lí mu není cizí a stal se v tomhle smys­lu vel­mi vyna­lé­za­vým. Film roz­hod­ně hned neza­po­me­ne­te.Read more »

Jak vánočně naladit svůj byt/dům?

V pár bodech zde shr­nu nej­po­u­ží­va­něj­ší a nej­hez­čí vánoč­ní deko­ra­ce, kte­ré mohou být k vidě­ní v mno­hých domác­nos­tech. 1.       Ovoce ·         Sušené ovo­ce, napří­klad jabl­ko, pome­ranč, či banán, může poslou­žit i k výzdo­bě a navo­ze­ní vánoč­ní atmo­sfé­ry....Read more »

Neplechy čerta Zbrklíka

Víte, jak to cho­dí v oprav­do­vém pekle? Chcete se dozvě­dět, co vše tam mají? Pojďte se spo­leč­ně se mnou podí­vat, jak se v daří malé­mu čer­tí­ko­vi Zbrklíkovi, kte­rý dělá jeden malér...Read more »
Stránka načtena za 1,51939 s | počet dotazů: 196 | paměť: 31932 KB. | 07.05.2021 - 06:13:59
X