Kritiky.cz > 2020 > Březen > 30

Verrücktes Blut (Šílená krev)

Nová scé­na Národního padla nabí­zí vel­mi čas­to zají­ma­vá před­sta­ve­ní, v posled­ní době jsem tam krom obli­gát­ní­ho Čekání na Godota shlé­dl i vel­mi pozo­ru­hod­nou němec­kou hru Šílená krev, kte­rou v Praze exklu­ziv­ně před­sta­vil...Read more »

Taking Off company - Oblíbenci

Hru Oblíbenci od švý­car­ské autor­ky Laury de Weck (roč­ník naro­ze­ní 1981) jsem shlé­dl v nedě­li v Paláci Akropolis, tak­že dojmy jsou ješ­tě doce­la čer­stvé a záro­veň už mám tro­chu toho potřeb­né­ho kon­tem­plač­ní­ho...Read more »

Westworld: Creating Westworld’s Reality - Behind the Scenes of Season 3 Episode 3 | HBO

Read more »

Westworld: Season 3 Episode 4 Promo | HBO

Read more »

Historie architektury

Architektura sama o sobě je pro sta­veb­nic­tví vel­mi důle­ži­tá. Zabývá se růz­ný­mi detai­ly, kte­ré se týka­jí jak exte­ri­é­ro­vých, tak inte­ri­é­ro­vých čás­tí. Bere se jako umě­lec­ké dílo a je pova­žo­vá­na za jaký­si...Read more »

Titulky k American Housewife S04E14 - A Very English Scandal

Na scéně se opět objevuje britský Greg a otravná sousedka Viv. Co mají ti dva společného? No přeci obrovské zaujetí trvalým dopadem normanského dobytí na vlámský lid. Oliver si...Read more »

#56 - Carrie (1976)

Stephen King má lep­ší kni­hy a hor­ší kni­hy, stej­ně jako adap­ta­ce jeho děl jsou lep­ší a hor­ší. „Carrie“ je roz­hod­ně jed­ním z toho lep­ší­ho - nej­lep­ší­ho - co může­me sle­do­vat.Read more »
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com