Kritiky.cz > 2020 > Březen > 22

Man & Mahler - padlo Ponec (Malá inventura)

Tanec zrov­na není z pů Thálie vystou­pe­ním, kte­ré bych navště­vo­val nějak čas­to. Z čás­ti pro­to také bylo pro mě před­sta­ve­ní Man Mahler dost výji­meč­nou zále­ži­tos­tí, o kte­ré se však nepí­še zrov­na snad­no....Read more »

Někdy je hezké, že mě miluješ - humorný román o dvou třicátnicích ve stylu Bridget Jonesové

Hledáte pří­jem­né a poho­do­vé čte­ní? Je vám sko­ro tři­cet a neví­te, jak se svým živo­tem nalo­žit? Rozhodujete se, kam se váš život bude dále ubí­rat? Tak je román Někdy je hez­ké,...Read more »

Zdravou stravou proti únavě – buďme opět svěží

Cítíme se una­ve­ní, ničí nás stres či nemo­ci? Je nej­vyš­ší čas to změ­nit. Za pomo­ci této pub­li­ka­ce může­me zís­kat novou ener­gii, cel­ko­vé zdra­ví, cit­li­věj­ší vní­má­ní i psy­chic­kou vyrov­na­nost. Zuzana Švédová při­po­mí­ná,...Read more »

Antikódy v Národním padle

Antikódy od V. Havla jsem kdy­si četl, své­ho času jsem o tom zane­chal ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru něja­kou tu řád­ku zde. Onen člá­nek má dosud cel­kem sluš­ný „goo­gle rating“ a je pod...Read more »