Kritiky.cz > 2020 > Březen > 21

Enron - Lucy Prebble

Vím, že o padel­ní hrách tu moc čas­to nepíšu, je to čás­teč­ně i pro­to, že si mi o nich píše doce­la těž­ko. Shledal jsem totiž, že popsat něco tak uni­kát­ní­ho a záro­veň pomí­ji­vé­ho...Read more »

Kouzelná třída, pracovní sešit - úkoly, křížovky, doplňovačky

Milujete kni­hy Zuzany Pospíšilové? Luštíte rádi? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro vaše hodi­ny čes­ké­ho jazy­ka či čte­nář­ských dílen? Pokud jste odpo­vě­dě­li tři­krát ano, tak je ten­to pra­cov­ní sešit určen prá­vě vám. Read more »

Kniha plná náladovníčků - s povídkami na dobrou noc

Kdo vlast­ně nála­dov­níč­ci jsou? „Jsou to malin­cí skřít­ko­vé žijí­cí bez­peč­ně ukry­ti v tajem­ných cestách dět­ských hla­vi­ček a v zákou­tích jejich poko­jí­ků. Mají na sta­ros­ti jejich nála­dy, roz­ho­do­vá­ní, roz­ma­ry, cho­vá­ní a mno­ho dal­ší­ho. Pojďte...Read more »

Hořkosladký život - podmanivý román o čtyřech sestrách

Máte rádi rodin­né ságy? Chcete si pře­číst posled­ní román autor­ky Colleen McCulloughové? Máte rádi kni­hu s boha­tým dějem? Pojďte se se mnou spo­leč­ně začíst do romá­nu Hořkosladký život. Read more »

Jak funguje lidské tělo - tajemství a zábavná fakta - lidské tělo v nákresech a schématech

Víte, že mozek dneš­ní­ho člo­vě­ka váží 1,4 kg? Zajímá vás, kdo ze zví­řat má nej­vět­ší srd­ce, či jak dlou­há jsou naše stře­va? Toto a ješ­tě mno­hem více se může­te dozvě­dět, pokud si...Read more »

Jako v pohádce - román z prostředí nádherných vinic

Kdo by neměl rád romá­ny Danielle Steel? I já pat­řím k jejím fanyn­kám. Mrzí mě, že tato úžas­ná dáma a spi­so­va­tel­ka již zemře­la, ale její romá­ny jsou stá­le nesmr­tel­né, plné lás­ky, těž­kých...Read more »

Dědečkovy povídačky - zábavné vyprávění dědečka Zdeňka

Hledáte krát­ké pří­běhy pro své děti? Chcete se poba­vit, zažít pří­jem­né chví­le při spo­leč­ném čte­ní s dět­mi? Zuzana Pospíšilová je autor­kou novin­ky Dědečkovy poví­dač­ky. Dozvíte se, jaké dob­ro­druž­ství zažil děde­ček Zdeněk,...Read more »

Daňové zákony 2020

Daňové záko­ny se struč­ný­mi komen­tá­ři jsou kaž­do­roč­ní kla­si­kou už od roku 1999. Letos byly do tex­tu zapra­co­vá­ny změ­ny vyplý­va­jí­cí ze záko­nů s účin­nos­tí k 1. 1. 2020 i k datu poz­děj­ší­mu. Prof. JUDr. Hana Marková, CSc.,...Read more »

Elektronická evidence tržeb v přehledech – buďme v obraze

Jste pod­ni­ka­tel a neví­te, zda se vás EET týká a jaké všech­ny povin­nos­ti pro vás pla­tí? Tato pře­hled­ná kni­ha odstra­ní všech­ny nejas­nos­ti ohled­ně elek­tro­nic­ké evi­den­ce tržeb. Jedná se o tře­tí aktu­a­li­zo­va­né vydá­ní...Read more »

Růžový sirup

Růžový sirup pou­ží­vá­me jako vel­mi výbor­né a chut­né sla­di­dlo napří­klad do čajů. Suroviny: 2 hrs­ti plát­ků růže 1 malý citrón 1 litr vody 1 kg cuk­ru Postup: Plátky růže zali­je­me lit­rem...Read more »

Neil Gaiman - Koralina

Koralina je název kni­hy brit­ské­ho auto­ra (žijí­cí­ho v USA) Neila Gaimana, o jehož slav­né kni­ze Nikdykde jsem již něco psal zde. V pod­sta­tě se jed­ná o jakousi pohád­ku, do kte­ré se nám ale...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com