Ježek Sonic | Recenze | Lepší než Pikaču?

Read more »

Proč se těšit na ty to 2 nadcházející FANTASY filmy? Arnold a Jackie Chan v jednom filmu?

Read more »

Vydejte se na kosmickou pouť s Festivalem otrlého diváka

Diváci kina Aero se podí­va­jí do hlu­bin vesmí­ru i své­ho nit­ra spo­lu s 16. roč­ní­kem Festivalu otr­lé­ho divá­ka. Raketa plná pokles­lých fil­mů pole­tí oběž­nou drá­hou od 3. břez­na do 8. břez­na. Během šes­ti dní...Read more »

Mít pravdu...

Potřeba jedin­ců mít prav­du je sku­teč­ně tak vel­ká, že jsou ochot­ni za ni obě­to­vat sebe, své vzta­hy, a dokon­ce i lás­ku. (Reuel Howe) Mnoho lidí chce mít radě­ji prav­du, než aby...Read more »

Lion Feuchtwanger - Jefta a jeho dcera

Román Jefta a jeho dce­ra z roku 1957 je jed­nou z posled­ních knih, kte­ré slav­ný spi­so­va­tel Feuchtwanger napsal. Autor se nechal, jak již název napo­ví­dá, inspi­ro­vat dáv­ným pří­bě­hem z bib­lic­ké­ho Starého záko­na o soud­ci...Read more »

Anonymní

Read more »