1917 | Recenze | Jedinečný filmový zážitek...

Read more »

Sonic the Hedgehog - Recenze - 80%

Studia Paramount a Sega nám při­ná­ší pod vede­ním reži­sé­ra Jeffa Fowlera sní­mek pod­le her­ní před­lo­hy o vel­mi rych­lém jež­ko­vi. Ježek Sonic (hlas Ben Schwartz) je nej­rych­lej­ší bytos­tí ve vesmí­ru a ukrý­vá se...Read more »

Lenka Kalinová - Konec nadějím a nová očekávání

Kniha Lenky Kalinové s podti­tu­lem „K ději­nám čes­ké spo­leč­nos­ti 1969 - 1993“ je ambi­ci­oz­ní pub­li­ka­cí nava­zu­jí na před­cho­zí autor­čin počin, kte­rý se věno­val - nepletu-li se - létům 1948 -...Read more »