Kritiky.cz > 2020 > Únor > 15

Sniper Elite III

Read more »

Sniper Elite III

Ve hře se stej­ně jako v prv­ním dílu hry Sniper Elite vži­je­te do role odstře­lo­va­če Karla Ferburna,který se vydá dale­ko od Evropy a vydá se bojo­vat do námi vzdá­le­né Afriky. Grafické...Read more »

Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků - pro děti a jejich logické uvažování

Tato kni­ha je vhod­ná nejen pro děti samot­né, ale spa­dá do kate­go­rie prá­ce rodi­čů s dět­mi. V kni­ze je dohro­ma­dy 21 krát­kých pohá­dek. Ty se pře­čtou a na dal­ší stra­ně jsou obráz­ky,...Read more »

L. Feuchtwanger - Bratři Lautensackové

Román Bratři Lautensackové (dále jen BL) je prv­ním, kte­rý jsem od toho­to zná­mé­ho spi­so­va­tel četl. Jeho styl psa­ní, výběr slov i téma­tů mě poměr­ně zau­jal. Kniha je čti­vá a záro­veň čte­ná­ři...Read more »