Kritiky.cz > 2020 > Únor > 11

Oáza klidu s jezírkem

Každý maji­tel zahra­dy si může dopřát vod­ní plo­chu, kte­rá bude odpo­ví­dat jeho před­sta­vám, pro­sto­ro­vým i finanč­ním mož­nos­tem. V dneš­ní uspě­cha­né době kaž­dý uví­tá pohled na klid­nou vod­ní hla­di­nu obklo­pe­nou zele­ní. Jediné...Read more »

Soutěž o „Koučinkové diáře“ a „Diáře pro radikální změnu“

Ve spo­lu­prá­ci s Mindest Academy vyhla­šu­je­me sou­těž o „KOUČINKOVÉ DIÁŘE“ a o „DIÁŘE PRO RADIKÁLNÍ ZMĚNU“. Jedná se o diá­ře, kte­ré nejsou nijak dato­vá­ny, tak­že s nimi může­te začít prak­tic­ky kdy­ko­liv během roku. „KOUČINKOVÝ...Read more »

Diář pro radikální změnu životního stylu. 52týdenní program pro změnu životního stylu a snížení biologického věku

Toužíte-li ve svém živo­tě doo­prav­dy něco změ­nit a začít koneč­ně žít zdra­vě­ji, je „Diář pro radi­kál­ní změ­nu život­ní­ho sty­lu“ s pro­pra­co­va­ným 52 týden­ním pro­gra­mem tím nej­lep­ším mož­ným řeše­ním. Ostatně feno­mé­nem dneš­ní doby...Read more »

Zaručené štěstí

Dávání je zázrak, kte­rý může pro­mě­nit i to nej­tvrd­ší srd­ce. (Kent Nerburn) Co pod­le vás může zaru­čit štěs­tí? Báseň, kte­rou jsem nazval „Jak být šťast­ný“ pro­zra­zu­je jed­no­du­chou odpo­věď. Říká: „Udělejte...Read more »

Kristus znovu ukřižovaný - Nikos Kazantzakis

Kazantzakise mám rád, jeho kni­hy obsa­hu­jí vel­mi věro­hod­ný popis řec­ké duše se vše­mi utr­pe­ní­mi, kte­rý­mi se tomu­to pozo­ru­ho­dé­mu náro­du udá­ly během sta­le­tí, záro­veň však i přes­ně popsa­ný naci­o­na­lis­mus smí­še­ný s nábo­žen­stvím...Read more »

Přelidněno 1

Read more »