Kritiky.cz > 2020 > Únor > 08

Rekonstrukce obývacího pokoje

Váš obý­vák při­po­mí­ná něja­kou kuli­su z retro fil­mu? Největší čas na to, abys­te se pus­ti­li do jeho pře­mě­ny a vpus­ti­li jste tak do vaše­ho domo­va nový, svě­ží a moder­ní styl v podo­bě nej­no­věj­ších...Read more »

Kramerová versus Kramer - Avery Corman (1977)

Velmi úspěš­ná kni­ha ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le půvo­dem z Bronxu v pod­sta­tě vyprá­ví cel­kem pros­tý pří­běh, na němž je zají­ma­vá zejmé­na jeho per­spek­ti­va. Mrkněme se mu tedy pěk­ně pod poklič­ku... Ted Kramen je...Read more »