Kritiky.cz > 2020 > Únor > 07

Jak vybrat ten správný dům

V živo­tě nejed­no­ho člo­vě­ka při­jde na řadu, výběr byd­le­ní. Jedněm vyho­vu­je žití v bytě, dru­zí zase tou­ží po pěk­ném domeč­ku. Zaměřme se dnes na ty dru­hé typy. Dům je vět­ší bře­me­no v živo­tě...Read more »

Sniper Elite

Hra sice neza­ujme nějak dobrou gra­fi­kou, ale za to dobrou pří­bě­ho­vou kam­pa­ní. Na začát­ku hry se obje­ví­te Berlíně. V domě, kte­rý leží v tros­kách a pla­me­nech. Všude oko­lo vás je střel­ba a křik....Read more »

Sniper Elite

Read more »

RECENZE – Kanibal z Nine Elms

Autor: Robert BryndzaPřeklad: Kateřina ElisováNakladatelství: Grada/CosmopolisRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 464ISBN: 978-80-271-2897-6Anotace:Před patnácti lety byla Kate Marshallová vycházející hvězdou londýnské policie. Dokázala vyřešit sled...Read more »

Jak účinně zhubnout v nohou?

Pokud jde o hub­nu­tí, ženy čas­to tou­ží zhub­nout na nohou a v bocích. V pří­tom­nos­ti nad­váhy je nad­by­tek tuko­vé tká­ně dis­tri­bu­o­ván v celém těle, ale v někte­rých oblas­tech je jeho aku­mu­la­ce nej­vý­raz­něj­ší. To je způ­so­be­no...Read more »

LAPAČE SNŮ - trendy amulety do vaší ložnice se skrytou symbolikou a živly přírody - mohou být nebezpečné?

Nosíte si po kapsách význam­né pamá­teč­ní před­mě­ty, kte­ré vám daro­va­li čle­no­vé vaší rodi­ny? Věříte na amu­le­ty a nemů­že­te bez nich usnout? Pak je tato oblí­be­ná deko­ra­ce, kte­rou zna­li již sta­ří indi­á­ni,...Read more »

Zařizujeme pokoj pro školáka

Nastoupilo vaše dítě do prv­ní tří­dy? Jistě jste již pocí­ti­li, co tako­vá změ­na v jeho živo­tě při­ná­ší. A co tepr­ve v tom vašem. Dítěti se ško­lou při­bý­va­jí nové potře­by. Doposud byl dět­ský...Read more »

Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit

Koupíme si rodin­ný domek, byt či jakou­ko­liv nemo­vi­tost, ve kte­ré bude­me trva­le byd­let se svo­jí rodi­nou, ale sta­ne se, že teď je potře­ba inves­to­vat do čás­teč­né ane­bo kom­plet­ní rekon­struk­ce. Kde...Read more »

Časy se mění

Read more »