Kritiky.cz > 2020 > Únor > 04

Drahé kameny

Jak stár­ne­me, nemě­ní­me se ani k lep­ší­mu, ani k hor­ší­mu, jen se stá­vá­me sami sebou. (May L. Becker) Jednoho rána jsem se pro­chá­zel po bře­hu řeky. Každý oblá­zek, kte­rý jsem viděl, měl...Read more »

#2102: Modrá Crew 13: Kroniky legie 1 a 2

Modrá Crew 13: Kroniky legie 1 a 2Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Vydání má 120 barevných stran a prodává se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: Fabien NuryKresba: Tirso, Mario...Read more »

Napiš správně I/Y po měkkých a tvrdých souhláskách - křížovky, osmisměrky, doplňovačky

Do rukou se mě dostá­vá hra­vý pra­cov­ní sešit, kte­rý vás a vaše děti sezná­mí s pra­vi­dly psa­ní i/y po měk­kých a tvr­dých sou­hlás­kách. Hravou a zábav­nou for­mou zvlád­ne­te všech­ny pra­vo­pis­ná cvi­če­ní bez chy­by, slzi­ček...Read more »

Pekelné úkoly čertí babičky - pracovní sešit pro všechny šikovné děti

Chcete se nau­čit vařit pořád­nou polév­ku pro čer­ty? Luštíte rádi kří­žov­ky nebo čer­tisměr­ky? Že neví­te co to je? Tak se na to se mnou pojď­te podí­vat. Iva Gecková je...Read more »

Nejjednodušší recepty - 116 kombinací pro každý den

Přejete si uva­řit zdra­vé a dob­ré jíd­lo z dostup­ných suro­vin a nestrá­vit u toho celý den? Tak to jste na správ­né adre­se. Tomáš Kosačík a Lucie Kosačíková jsou auto­ři nové kuchař­ky s názvem Nejjednodušší recep­ty....Read more »

Jsou filmy z kasinového prostředí realistické?

Co by v dneš­ní době stá­lo za vel­kou kri­ti­ku, jsou fil­my, kde se her­ci ocit­nou v pro­stře­dí vel­mi napí­na­vé­ho casi­na viz. napří­klad popu­lár­ní film Casino Royale. Kdy divák vidí adre­na­li­no­vou scén­ku...Read more »

Repasované či předváděcí notebooky a počítače: Žádný problém!

Uvažujete o kou­pi lep­ší­ho a výkon­něj­ší­ho počí­ta­če či note­boo­ku? Určitě jste pře­mýš­le­li nad tím, jak ušet­řit a neku­po­vat kom­plet­ně nový pří­stroj, a nara­zi­li jste na repa­so­va­né nebo před­vá­dě­cí počí­ta­če či note­boo­ky. Nemáte s nimi žád­né zku­še­nos­ti?...Read more »

Jak vybrat herní notebook

Dnes se podí­vá­me na to, jak vybrat her­ní note­book, když výpo­čet­ní tech­ni­ce moc nero­zu­mí­te. Setkali jsme se s mno­ha zákaz­ní­ky, kte­ří si někde zakou­pi­li note­book, kte­rý jim byl pre­zen­to­ván jako...Read more »

Krajky mají stále své kouzlo

Možná máte v pamě­ti ulo­žen obrá­zek, na kte­rém je obý­va­cí pokoj vaší babič­ky. Na sto­le je bílý ubrus, na něm ruč­ně háč­ko­va­ná kraj­ko­vá deč­ka a váza s kvě­ti­na­mi. Na polič­kách obý­va­cí stě­ny...Read more »

Nejnovější trendy v ložnici

Rekonstruujete? Stěhujete se do nové­ho a zabydluj­te se? Pak urči­tě bude­te hle­dat něja­kou tu inspi­ra­ci. Inspirujte se nový­mi tren­dy v oblas­ti byd­le­ní, kon­krét­ně lož­ni­ce­mi. Jaký prá­vě letí náby­tek? Jakou poří­dit postel?...Read more »

Harry Potter 5 – Fénixův řád

Pokračování č.5, reži­sér č.4. Harry Potter je v době při uve­de­ní své­ho páté­ho pokra­čo­vá­ní už vel­mi sil­ná znač­ka, avšak před­cho­zí Ohnivý pohár byl při­jat s vel­ký­mi roz­pa­ky, mě osob­ně dokon­ce při­šel jako dosud nej­slab­ší...Read more »

Kosmova kronika česká

Psát něco o tako­vé slav­né kni­ze je svým způ­so­bem asi dost zby­teč­né, neboť o ní bylo již popsá­no tolik řád­ků, jež jsou mno­ho­krát del­ší než toto samot­né stře­do­vě­ké dílo. Kroniku jsem...Read more »

Jarní únava 3

Read more »