Kritiky.cz > 2020 > Únor

Judy

Synopse Renée Zellweger v roli jed­né z nej­vět­ších holly­wo­od­ských legend všech dob. Judy Garland je feno­me­nál­ní zpě­vač­ka a úspěš­ná hereč­ka, kte­rá se již od útlé­ho věku stá­vá miláč­kem celé Ameriky. Její talent...Read more »

Balkon pro malé i velké

Záleží jen na vás a vašich pre­fe­ren­cích a samo­zřej­mě na veli­kos­ti bal­ko­nu. Důležitou roli také hra­je polo­ha toho­to pro­sto­ru. Balkon smě­řu­jí­cí na sever nebu­de úpl­ně nej­vhod­něj­ší pro pěs­to­vá­ní zele­ni­ny. Příjemné pose­ze­ní...Read more »

V síti

Málokterý český dokument vyvolal takovou vlnu zájmu, jako je právě další záležitost Víta Klusáka, který se společně s Barborou Chalupovou tentokrát pustil do tématu sexuálních predátorů na internetu. Okolo...Read more »

Rekonstrukce není žádná legrace

Nejen stav­ba celé­ho domu, ale i násled­ná rekon­struk­ce po něko­li­ka letech, si žádá dohled odbor­ní­ka. Ten nej­pr­ve při­pra­ví kon­cep­ci budou­cích oprav. Pokud jde o rekon­struk­ci, kte­rá je spo­je­ná s moder­ni­za­cí, urči­tě o odbor­ném dohle­du...Read more »

Luboš Brabec - Maraton a jiné pošetilosti

Luboš Brabec je cel­kem sluš­ný spor­tov­ní novi­nář, kte­rý vtr­hl na úze­mí spi­so­va­te­lů s dodnes hoj­ně kupo­va­nou kni­hou „Dlouhý běh“ (vyprá­ví pří­běh Dana Orálka, naše­ho ultra běž­ce). Už před­tím se ale...Read more »

Západ slunce

Když kon­čí den a slun­ce zapa­dá, nechá­vám své potí­že být. (Albert Schweitzer) Stejně jako bych na vás nalé­hal, abys­te zaha­jo­va­li kaž­dý den, jako bys­te byli prá­vě vychá­ze­jí­cím slun­cem, požá­dal bych...Read more »

Frčíme (Onward) – Recenze – 70%

Animovaný film Frčíme od studia Pixar se odehrává ve fantaskním světě obývaném pohádkovými a mytickými bytostmi, jako jsou elfové, víly, kyklopové a kentauři. V tomto světě kdysi vládla kouzla a...Read more »

Bylinkový čaj proti kašli

Při sil­ném kaš­li je vhod­né pou­žít pod­běl pro jeho odhle­ňu­jí­cí a pro­ti­zá­nět­li­vé účin­né lát­ky. A jak si při­pra­ví­me bylin­ko­vý čaj pro­ti kaš­li? Smícháme stej­né množ­ství kvě­tu a lis­tu pod­bě­lu, kvě­tu diviz­ny,...Read more »

Kam na eurovíkendy

Jste ško­lou povin­ní či nemá­te k dis­po­zi­ci mno­ho vol­ných dní, přes­to však tou­ží­te obje­vo­vat nová mís­ta? Nebo jste zkrát­ka a jed­no­du­še milov­ní­ci vel­ko­měst a jejich atmo­sfé­ra vám vlé­vá novou ener­gii do žil? Tak...Read more »

Barva kůže

Read more »

Rekonstrukce vnitřních prostor je dokonalé řešení

Každý z nás má sen a to ide­ál­ní, krás­né, moder­ní i sty­lo­vé byd­le­ní. Věděli jste ale, že to není žád­ný med a to po strán­ce finanč­ní i fyzic­ké? Ano, je to tak! Na rekon­struk­ci bytu,...Read more »

Nová známost

Read more »

Titulky k The Magicians S05E07 - Acting Dean

Měsíc zachráněn a konvergence skončila a on se objeví Todd, že zastavili špatnou apokalypsu... Margo s Eliotem se vrátí zpátky do Filórie, aby pokračovali tam, kde skončilu. Penny dostane...Read more »

Podzimní zútulnění bytu

Každé roč­ní obdo­bí je krás­né. Často si sice stě­žu­je­me, že už zase začí­ná pod­zim, a pak bude zima. Že máme mno­hem rad­ši to tep­lo a slu­níč­ko. Ano, léto je pro mno­hé...Read more »

Vlastnoruční modrotisk

Modrotisk je tra­dič­ní neu­mí­ra­jí­cí kla­si­kou. Jestliže pro mod­ro­tisk máte sla­bost, zkus­te si jeho výro­bu také doma sami. Budete mít do vaše­ho inte­ri­é­ru ori­gi­nál­ní a neotře­lé doplň­ky. Na výro­bu mod­ro­tis­ku bude­te...Read more »

LEGO® Batman™: The Videogame

Hrdinové slo­že­ní z lego kos­tek k nám zaví­ta­li už po něko­li­ká­té. Hra urči­tě pat­ří mezi více oblí­be­né hry a její hod­no­ce­ní se od toho odví­jí. Mezi gra­fic­ky nároč­né hry jis­tě Lego Batman nepat­ří....Read more »

Volání divočiny (The Call of the Wild) – Recenze – 60%

Americký dobrodružný rodinný film Volání divočiny je volnou adaptací stejnojmenného románu z roku 1903 spisovatele Jacka Londona, z jehož pera vyšel o dva roky později i známější Bílý tesák. Ovšem zatímco Bílý...Read more »

Elefantazie připomíná fascinující příběh „Sloního muže“

Muzikál inspi­ro­va­ný život­ním pří­bě­hem „Sloního muže“ Josepha Merricka před­sta­vu­je na diva­del­ních prk­nech řadu bizard­ních postav. Mezi ně pat­ří pře­de­vším sku­pi­na účin­ku­jí­cí lon­dýn­ské­ho obludária, kde vystu­pu­jí siam­ská dvoj­ča­ta, mla­dík se...Read more »

Posilování hýžďových svalů

Jistě se shod­ne­me na tom, že vypra­co­va­né hýž­dě vypa­da­jí vel­mi dob­ře. A to v pod­sta­tě jak u dívek a žen, tak ale i u mužů, to by vám ostat­ně potvr­di­la nejed­na sleč­na. Jedná se zce­la...Read more »

Vydejte se na kosmickou pouť s Festivalem otrlého diváka

Diváci kina Aero se podí­va­jí do hlu­bin vesmí­ru i své­ho nit­ra spo­lu s 16. roč­ní­kem Festivalu otr­lé­ho divá­ka. Raketa plná pokles­lých fil­mů pole­tí oběž­nou drá­hou od 3. břez­na do 8. břez­na. Během šes­ti dní...Read more »

Mít pravdu...

Potřeba jedin­ců mít prav­du je sku­teč­ně tak vel­ká, že jsou ochot­ni za ni obě­to­vat sebe, své vzta­hy, a dokon­ce i lás­ku. (Reuel Howe) Mnoho lidí chce mít radě­ji prav­du, než aby...Read more »

Lion Feuchtwanger - Jefta a jeho dcera

Román Jefta a jeho dce­ra z roku 1957 je jed­nou z posled­ních knih, kte­ré slav­ný spi­so­va­tel Feuchtwanger napsal. Autor se nechal, jak již název napo­ví­dá, inspi­ro­vat dáv­ným pří­bě­hem z bib­lic­ké­ho Starého záko­na o soud­ci...Read more »

Anonymní

Read more »

Vysvětlujte jednoduše....

Když je krá­sa nepři­krášle­na, je nej­při­taž­li­věj­ší. (Athenaeus) „Vysvětlujte jed­no­du­še“ je moud­ré hes­lo. Jednoduchost umož­ňu­je, aby kaž­dý viděl vše jas­ně, a pro­to osvě­cu­je všech­ny, kdo jsou vysta­ve­ni tomu, co je pre­zen­to­vá­no....Read more »

Titulky k Medici: Masters of Florence S03E04 - Episode #3.4

Lorenzo má v plánu uskutečnit mírovou konferenci. Papež se nehodlá zúčastnit a Riario se rozhodne Lorenzovi zase znepříjemnit život. Titulky pro vás přeložila kvakkv.Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com