Kritiky.cz > 2020 > Leden > 28

Daria

Read more »

Titulky k Suits S09E06 - Whatever It Takes

Pomalu jsme se přehoupli překladu do druhé poloviny 9. série seriálu Kravaťáci... Šestý díl s podtitulem "Za každou cenu", pro vás přeložila zuzana.mrak, korekci provedla Clear. Přečasy zajisíme. Po Samanthině...Read more »

Daria – Recenze – 20%

Český konspirační thriller Dariapůsobí, jako by byl vytvořen náhodným generátorem zápletek ve spolupráci s náhodným generátorem dialogů. Není divu – za jeho otřesným scénářem totiž stojí Daniel Miňovský, scenárista filmů...Read more »

#2097: Nejmocnější hrdinové Marvelu 87: Ghost Rider (Robbie Reyes)

Nejmocnější hrdinové Marvelu 87: Ghost Rider (Robbie Reyes)Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 a 6 až 10 série "All-New Ghost Rider"...Read more »

Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE!

Ať se při­ho­dí coko­li, je dob­ré být na kaž­dou situ­a­ci při­pra­ven. A i když nebu­de­me mlu­vit o nepří­jem­ných změ­nách, může­me mlu­vit tře­ba o pří­růst­ku do rodi­ny, kdy jeden z rodi­čů zůsta­ne bez pří­jmů (rodi­čov­ská...Read more »

Jablečný ocet

Jablečný ocet je pro­spěš­ný na srd­ce, cévy a má vel­mi pří­z­ni­vý vliv na pokož­ku. Je skvě­lým pomoc­ní­kem při hub­nu­tí. Suroviny: 1 kg jablek 3 l vody Postup: Jablky omyj­te a nahru­bo nastrou­hej­te i se slup­kou...Read more »

Citové zdi

Unavím se občas z tlu­če­ní hla­vou do zdí, kte­ré lidi a já sta­ví­me mezi lid­mi a mnou.... (Anonym) Naše spo­je a vzta­hy nás udr­žu­jí naži­vu tím, že dáva­jí naše­mu živo­tu smy­sl. Proč tedy...Read more »

Kdo chytá v žitě - J. D. Salinger

Tato kni­ha je v dneš­ní době v pod­sta­tě již poklá­dá­na za kla­si­ku (jak­ko­li je toto slo­vo pocho­pi­tel­ně ošid­né). Zároveň se jed­ná o nej­ú­spěš­něj­ší (a asi i nej­lep­ší) kni­hu auto­ra Salingera, kte­rý si tou­to pub­li­ka­cí...Read more »

Problémy s pamětí

Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com