Kritiky.cz > 2020 > Leden > 11

Nejlepší hry z lesních školek

Knihu „Nejlepší hry z les­ních ško­lek“ uví­ta­jí nejen uči­tel­ky a uči­te­lé, ale pře­váž­ně rodi­če s malý­mi dět­mi. Všechny hry v ní uve­de­né jsou urče­ny pro ty, co rádi navště­vu­jí pří­ro­du a milu­jí atmo­sfé­ru a pro­stře­dí...Read more »

John Fowles - Sběratel (1963)

Kniha Sběratel pat­ří mezi nej­slav­něj­ší trio Fowlesových knih (spo­lu s Mágem a Francouzovou milen­kou). I zde se dají najít typic­ké zna­ky pro jeho tvor­bu, tedy nejed­no­znač­ný pří­běh, hra plná pře­tvář­ky a zamě­ře­ní na...Read more »