Kritiky.cz > 2020 > Leden > 10

Touha po dokonalé objektivitě

Občas se setkávám s názory, že ideální novinář by měl být objektivní. Zaznívá to i od lidí, kteří sami mají k nějaké objektivitě na hony daleko. Daný reportérův postoj...Read more »

Měsíčkové víno

Měsíčkové víno je skvě­lou pre­ven­cí pro­ti rako­vi­ně nebo pod­půr­ný pro­stře­dek při rako­vi­ně. Suroviny: 60 g kvě­tů měsíč­ků i s kali­chem 1 litr bílé­ho vína (ryz­lin­ku) Postup: Květy měsíč­ku mace­ru­je­me při­bliž­ně dva týd­ny...Read more »

Jak se projevuje závislost na alkoholu

Závislost na alko­ho­lu je váž­ná a nebez­peč­ná nemoc.  Jeho eli­mi­na­ce vyža­du­je sys­te­ma­tic­ký pří­stup a dlou­hé obdo­bí léč­by. Konzumace alko­ho­lu v ohrom­ném množ­ství způ­so­bu­je vel­ké poško­ze­ní lid­ské­ho zdra­ví a v důsled­ku toho se stá­vá­te aso­ci­ál­ním...Read more »

Dětské hřiště na vaší zahradě

Vyberte si z širo­ké nabíd­ky atrak­cí, kte­ré může­te snad­no u mís­tit i na svou tera­su nebo zahra­du. Nebude vás to stát tolik, jako pra­vi­del­ná návště­va dět­ských hra­cích cen­ter či pou­tí, a odmě­nou vám bude...Read more »

Zanedbání

Read more »