Kritiky.cz > 2020 > Leden > 07

Co je to být spokojený?

Co je vel­mi uspo­ko­ju­jí­cí lid­ský život a jak je navrh­ne­me? (Lenedra J. Carroll) Všichni si pře­je­me uspo­ko­ju­jí­cí život. Jak to udě­lá­me, abychom tako­vý život měli? Je mno­ho způ­sobů, jak usi­lo­vat...Read more »

Divočina a Cheryl, která se na dlouhé cestě našla

Když si Cheryl Strayedová roz­va­zu­je tka­nič­ku od pohor­ky, má už chůze po Pacifické dál­ko­vé tra­se plné zuby. Chce si pře­de­vším odpo­či­nout. Jenže sta­čí tro­cha nepo­zor­nos­ti a k nej­bliž­ší­mu sta­no­viš­ti s civi­li­zač­ním vyba­ve­ním musí...Read more »

Na nože (Knives Out) – Recenze – 90%

V úvodu hvězdně obsazené americké detektivky Na nože je ve svém honosném sídle nalezen mrtvý slavný spisovatel Harlan Thrombey (Christopher Plummer), autor populárních detektivních románů. Vše nasvědčuje tomu, že šlo...Read more »

Titulky k Suits S09E05 - If the Shoe Fits

Po delší odmlce titulky k další epizodě Kravaťáků, tentokrát s jedním návratem v hostující roli... Věřím, že někteří z vás danou osobu rádi zase uvidí. Harvey a Samantha spolu...Read more »

Vůně vánoční.... a nejen ty

Zavítejte do obcho­du s ezo­te­ri­kou nebo do jiných voňa­vých obchůd­ků a pořiď­te si vůně, kte­ré při­da­jí vánoč­ním svát­kům na magič­nos­ti. Na výběr je mno­ho růz­ných „kla­sik“ i sil­ných novi­nek.Read more »

John Fowles - Mág

O Johnu Fowlesovi se s obli­bou tvr­dí, že to byl autor (zemřel v roce 2005), kte­rý se pohy­bo­val na (křeh­ké) hra­ni­ci mezi moder­nou a post­mo­der­nou. Může být, podob­né děle­ní je dob­ré zejmé­na...Read more »

Demence 3 - Kočky

Read more »