Kritiky.cz > 2020 > Leden > 05

Nůž - tentokrát smrt zasáhne přímo život Harryho

Další oče­ká­va­ný díl série s Harry Holem je tu. Co nová kníž­ka při­ne­se nové­ho pro milov­ní­ky toho­to auto­ra detek­ti­vek? Harry Hole, žijí­cí se svo­ji milo­va­nou Ráchel i nadá­le pra­cu­jí­cí na oddě­le­ní...Read more »

Uzdravte se svépomocí. Přírodní léčení.

„Příroda nabí­zí hoj­nost rost­lin­ných léčiv, kte­rá nám mohou při­nést úle­vu a pomo­ci při léč­bě nemo­cí a řeše­ní běž­ných zdra­vot­ních pro­blé­mů. Na prá­vě na strán­kách kni­hy z pří­znač­ným názvem Přírodní léče­ní najde­te vše, co...Read more »

I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno!

Dostat od ban­ky hypo­té­ku na cha­tu není úpl­ně jed­no­du­ché, stej­ně jako zís­kat hypo­té­ku na byt či dům. Každá hypo­té­ka má svá úska­lí a kaž­dý typ úvě­ru je v něčem spe­ci­fic­ký. Konkrétně u hypo­té­ky...Read more »