Kritiky.cz > 2020 > Leden

X-Morph: Defense

Read more »

X-Morph: Defence

Rozhodl jsem se napsat recen­zi na hru X-Morph: Defense, kte­rá se u nás obje­vi­la zhru­ba před dvě­ma lety. Hra mě pře­kva­pi­la svo­jí dobrou hra­tel­nos­tí. Hru může­te hrát na 4 obtíž­nos­ti...Read more »

Proč je výhodné svítit kompaktními zářivkami

Kompaktní zářiv­ky zača­ly nahra­zo­vat v 90. letech kla­sic­ké žárov­ky s wolfra­mo­vým vlák­nem. Lidé je naku­po­va­li spí­še ze zvě­da­vos­ti, i když jed­ním z důvo­dů byla poměr­ně výrazná úspo­ra elek­tric­ké­ho prou­du. Ta byla niž­ší řádo­vě o desít­ky...Read more »

Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme.

Umělec nevi­dí věci, jaké jsou, ale jaký je on. (Alfred Tonnelle) Jsme tako­ví, jací si mys­lí­me, že jsme. Když jsme dospě­li s nega­tiv­ním sdě­le­ní­mi zdů­raz­ňu­jí­cí­mi, že jsme neschop­ní, nevzdě­la­ní, nemotor­ní...Read more »

#2100: Nejmocnější hrdinové Marvelu 90: Killraven

Nejmocnější hrdinové Marvelu 90: KillravenVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 18 až 19 série "Amazing Adventures" a jako čísla 1 až šest...Read more »

Titulky k Vikings S06E09 - Resurrection

Ubbe se na Islandu setkává s tulákem Otherem, který mu vypráví o své cestě na západ. Bjorn si bere za manželku Ingrid. Také řeší, co si počít s průzkumníky...Read more »

Nejlepší alba roku 2019

Nový rok 2020 už několik dní příjemně pobývá mezi námi, takže čas přijít s nějakým přehledem hudebníh alb je už tak nějak pět minut po dvanácté. Ale což, lépe...Read more »

Harry Potter 1 – Kámen mudrců

Je tomu 18 let, co do kinosá­lů dora­zi­la fil­mo­vá adap­ta­ce jed­né z nej­zá­sad­něj­ších dět­ských kniž­ních ság za posled­ní 2 deká­dy. A nejen dět­ských, všich­ni zain­te­re­so­vá­ní totiž moc dob­ře vědí, že spo­lu...Read more »

Jak určit slepé střevo?

Apendicitida nastá­vá záně­tem sle­pé­ho stře­va. Příznaky apen­di­ci­ti­dy se snad­no zamě­ňu­jí s pro­je­vy jiných one­moc­ně­ní. Mezi nimi jsou otra­va, zaží­va­cí potí­že nebo led­vi­no­vá koli­ka. Proto, aby bylo mož­né zahá­jit léčbu včas...Read more »

Horská chata jako krystal

Důkazem obrov­ské kva­li­ty švý­car­ské archi­tek­tu­ra je napří­klad hor­ská cha­ta Monte Rosa Hut. K této neob­vyk­lé cha­tě se dosta­ne­te pou­ze s vrtu­l­ní­kem, ane­bo, za pří­z­ni­vých pod­mí­nek, pěš­ky či na lyžích. Tuto cha­tu dnes...Read more »

Harry Potter a patologie

Read more »

Gentlemani (The Gentlemen) – Recenze – 70%

Britský režisér Guy Ritchie se po Disneyho hraném Aladinovi a po historickém fantasy experimentu Král Artuš: Legenda o meči vrátil se snímkem Gentlemani k tomu, co natáčel na začátku své...Read more »

Titulky k American Housewife S04E12 - Wildflower Girls

A máme tu opět třeskutě výchovný díl, ve kterémžto se dozvíme, jak to v životě chodí. Sice to zpočátku vypadá, že Katieina životní moudra, udělovaná dětem, nepadají na úrodnou...Read more »

#2099: Nejmocnější hrdinové Marvelu 89: Invisible Woman

Nejmocnější hrdinové Marvelu 89: Invisible WomanVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 280 až 284 série "Fantastic Four" v nakladatelství Marvel. České vydání...Read more »

Rekonstrukce bytu

Koupili jste byt či dům, kte­rý už má lep­ší časy za sebou? Rozsáhlejší rekon­struk­ci řeší hypo­té­kou či úvě­rem téměř kaž­dá rodi­na. Banky se před­há­ně­jí s co  nej­niž­ší­mi úro­ko­vý­mi sazba­mi, tak je z čeho...Read more »

Mandrage - Vít Starý

Skupina Mandrage  ukon­či­la dnes svo­jí čin­nost. Připomeňme si její čin­nost jed­ním z posled­ních vystou­pe­ní s hlav­ní tvá­ří kape­ly Víťou Starým.Read more »

Veterán - 03

Read more »

Veterán - 02

Read more »

Veterán - 01

Read more »

Film Veterán míří na televizní obrazovku

V břez­nu minu­lé­ho roku padla v Brně prv­ní klap­ka tele­viz­ní­ho fil­mu, kde hlav­ní roli žol­dá­ka Martina Illése hra­je slo­ven­ský herec Milan Ondrík.  Příběh člo­vě­ka, kte­rý v sobě ukrý­vá tajem­nou minu­lost a sou­čas­ně se...Read more »

Vysoká hra - 03

Read more »

Vysoká hra - 02

Read more »

#2098: Nejmocnější hrdinové Marvelu 88: Cyclops

Nejmocnější hrdinové Marvelu 88: CyclopsVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 a 4 série "Marvel Icons: Cyclops" a jako "X-Men Origins: Cyclops"...Read more »

Dáma z dobré rodiny - Alva Vanderbiltová - žena v rukavičkách, která změnila svět

Máte rádi his­to­ric­ké romá­ny o nezá­vis­lých ženách, kte­ré doká­žou změ­nit svět? Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh plný zvra­tů? Alva Vanderbiltová je tomu roz­hod­ně pří­kla­dem. Pojďte se se mnou vrá­tit do 19. sto­le­tí...Read more »

Víš, kde bydlí zvířata? Poznáváme život na loukách a v lesích

Máte rádi pří­běhy o zví­řa­tech a lese?  Chcete se vypra­vit na dob­ro­druž­né puto­vá­ní pří­ro­dou? Proč se vlast­ně sle­pý­ši říká sle­pýš? Kdo žije v sudu s deš­ťo­vou vodou? Proč mají srn­ča­ta na zádech pun­tí­ky?...Read more »