Kritiky.cz > 2019 > Prosinec > 12

Vlastníci

O FILMU Komedie pro ty, kdo to neza­ži­li. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí maji­te­lé bytů to asi zna­jí z vlast­ní zku­še­nos­ti. Hrdinové fil­mu Vlastníci jsou totiž jed­ně­mi z nich,...Read more »

Titulky k Vikings S06E03 - Ghosts, Gods and Running Dogs

Bjorn se chystá na pomoc králi Haraldovi. Lagertha pořádá slavnost, brzy ale bude nucena přehodnotit svůj postoj už nebojovat. Král Olaf chystá past. Titulky pro vás přeložila kvakkv.Read more »

Každý volný centimetr se počítá

I když si to neu­mí­me před­sta­vit, se stej­ným pro­sto­ro­vým pro­blé­mem má sta­ros­ti vět­ši­na domác­nos­tí. Za život se nám nashro­máž­dí spous­tu a spous­tu věcí, kte­ré ani už tře­ba nevy­u­ží­vá­me, nebo ale­spoň...Read more »

#2082: Živí mrtví 30: Nový světový řád

Živí mrtví 30: Nový světový řád (The Walking Dead Vol. 30: New World Order)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 175 až 180 v sérii...Read more »

Pokojové rostliny, které přežijí vše

Každý byt potře­bu­je vhod­né doplň­ky a deko­ra­ce. Vítané a skvě­lé deko­ra­ce před­sta­vu­jí samo­zřej­mě kvě­ti­ny. Kromě toho, že je jejich poslá­ní z este­tic­ké­ho hle­dis­ka neza­stu­pi­tel­né, jsou také vel­mi důle­ži­té z toho důvo­du, že v domác­nos­ti...Read more »

Evropské šampionáty a jejich historie

Poslední evrop­ský šam­pi­o­nát se konal v roce 2016 ve Francii, kde jsme pozna­li nové vítě­ze. Vůbec popr­vé opa­no­va­li mis­trov­ský trůn fot­ba­lis­té Portugalska, kte­ří ukon­či­li dvou­le­tou nad­vlá­du riva­lů ze Španělska (2008,...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com