Kritiky.cz > 2019 > Prosinec > 09

Rebecca Campbell: Karty světla

Tak čis­té, tak jem­né, tak svá­teč­ní. A když je při­dá­te ke kla­sic­ké­mu taro­tu, uvi­dí­te, že doká­ží vytáh­nout z kla­sic­kých karet tu jem­nou malou infor­ma­ci, kte­rá by měla být ve vašem výkla­du...Read more »

Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici

Nový rok s Českou tele­vi­zí začne dal­ším pokra­čo­vá­ním mini­sé­rie Marie Terezie, jejíž dva díly zhlédlo před dvě­ma lety více než dva mili­o­ny divá­ků. Česká tele­vi­ze zařa­dí  1. a 5. led­na 2020 do vysí­lá­ní...Read more »

#2079: Generace 89

Generace 89Vydalo nakladatelství CPress v pevné vazbě v roce 2019. Vydání má 168 stran a prodává se v plné ceně za 349 Kč.Scénář: RůzníKresba: RůzníKniha "Generace 89" si vzala celkem zajímavý úkol....Read more »

Vánoční tramvaj - 7 kapitol s vánočním čarovným příběhem

Jezdí také Ježíšek tram­va­jí? Máte rádi dob­ro­druž­né pří­běhy s vánoč­ní téma­ti­kou? Hledáte pro své začí­na­jí­cí čte­ná­ře milý a las­ka­vý pří­běh o prv­ňáč­ko­vi Víťovi? Daniela Krolupperová je autor­kou novin­ky nakla­da­tel­ství Albatros media, a.s.,...Read more »

Učíme se počítat - pracovní listy pro prevenci dyskalkulie

Ráda bych vám před­sta­vi­la zají­ma­vou novin­ku vyda­va­tel­ství Portál s názvem Učíme se počí­tat, kte­rá slou­ží k pre­ven­ci dyskal­ku­lie. Dyskalkulie pat­ří mezi spe­ci­fic­ké poru­chy uče­ní a zahr­nu­je spe­ci­fic­ké posti­že­ní doved­nos­ti  ovlá­dá­ní základ­ních počet­ních...Read more »

Prázdniny v Evropě - Stopování nezemřelo. To jen někteří stopaři.

Říká si princ  Ládík, ale vzhle­dem by jej člo­věk tipo­val spí­še na chuďa­se. Je zná­mý svým neotře­lým způ­so­bem ces­to­vá­ní, ale i Ladislav Zibura změk­nul. Už ho nepo­tká­te plou­žit se pra­chem...Read more »

Ať žijí duchové – zpívání s piánkem

 Jak hod­no­tit něco, co vlast­ně nemů­že­te posou­dit? Ne, oprav­du nejsem zba­ve­na kogni­tiv­ních funk­cí nebo neschop­na myš­len­ko­vých pocho­dů, ale pokud obdr­ží­te věc zpo­la funkč­ní, nut­ně se to musí na vašem...Read more »

Petr Kadlík: Bejvávalo aneb 111 zapomenutých příběhů z časů našich prababiček a pradědečků

V sou­vis­los­ti s loň­ským výro­čím 100 let od vzni­ku Československa se nás zmoc­ni­la jaká­si nos­tal­gie – že teh­dy byl svět jed­no­duš­ší, pře­hled­něj­ší a lidé se k sobě cho­va­li lépe – pros­tě „bývá­va­lo...Read more »

Z. Svěrák a J. Uhlíř – ZPÍVÁNÍ s piánkem

Více než tři stov­ky pís­ni­ček má na kon­tě texta­ře Zděňka Svěráka a hudeb­ní­ho skla­da­te­le Jaroslava Uhlíře.  Podstatnou část pís­ňo­vé tvor­by věno­va­li dětem. Zakoupit tak může­te zpěv­ní se 120 pís­ně­mi, nebo...Read more »

Módní prohřešky, které jsou úplně zbytečné

Jistě, je to „jen“ móda, nejde tu o život. Ale není náho­da, že jde o mili­ar­do­vý byz­nys a že vás lidé posu­zu­jí pod­le toho, co máte na sobě. Oblečení k lidem zkrát­ka pat­ří...Read more »

#40 - Rosemary má děťátko (1968)

A zno­vu Roman Polanski, v našem seri­á­lu již podru­hé a ško­da, že napo­sle­dy, pro­to­že jeho fil­my jsou těmi, kte­ré se do his­to­rie horo­ru zapsa­ly. Ne všech­ny, neboť pros­tě někte­ré nejsou horo­rem,...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com