Kritiky.cz > 2019 > Listopad > 19

Věkové rozdíly, těhotenství a utajené děti… I taková je sedmá řada reality show 90denní snoubenci (90 Day Fiancé), kterou od listopadu vysílá TLC

Sedm nových mezi­ná­rod­ních párů čeká na to, až se jejich ces­ty set­ka­jí. Diváci se při­tom mohou těšit na nové díly plné dra­ma­tic­kých zvra­tů a bez­vý­chod­ných situ­a­cí. Show 90denní snou­ben­ci uvá­dí...Read more »

DIGITÁLNÍ TVORBA: Magické dimenze: Karty, které pohltí!

Vykládací kar­ty magic­ké dimen­ze jsou pro mne něčím zlo­mo­vé. Digitálním obráz­kům na kar­tám jsem se brá­ni­la, jejich umě­lec­kou hod­no­tu pře­hlí­že­la (ano, tako­vá jsem!), ale tady se všech­no asi defi­ni­tiv­ně...Read more »

Erazim Kohák - Domov a dálava (2009)

Domov a dála­va s podti­tu­lem „Kulturní totož­nost a obec­né lid­ství v čes­kém myš­le­ní“ je zatím posled­ní kni­hou zná­mé­ho filo­so­fa Erazima Koháka. K tomu­to jedin­ci může­te zastá­vat roz­lič­ný postoj, pod­le kte­ré­ho se bude odví­jet beze­spo­ru...Read more »

Pocta Připraveným

Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com