Kritiky.cz > 2019 > Listopad > 18

Doktor Spánek od Stephena Kinga (Doctor Sleep) – Recenze – 60%

Stejnojmennou knižní předlohu filmu Doktor Spánek od Stephena Kinga (dále jen Doktor Spánek) napsal hororový spisovatel Stephen King v roce 2013, tedy pětatřicet let po vydání románu Osvícení, na nějž...Read more »

Předzahrádka domu jako vizitka

Říká se, že chůze je nej­při­ro­ze­něj­ší pohyb člo­vě­ka. Spousta dok­to­rů dopo­ru­ču­je při redukč­ních die­tách chůzi jako jeden ze způ­sobů sní­že­ní váhy. „Ujděte dese­ti­ti­síc kro­ků den­ně a posta­vu bude­te mít jako lusk.“...Read more »

#2068: Příběh O

Příběh O (L'histoire d'O)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "L'histoire d'O" "L'histoire d'O 2" v roce 1975. České vydání má 288 stran a prodává se v...Read more »

Žijte jednoduše

O mini­ma­lis­mu jste už urči­tě sly­še­li. Stále více a více lidí se při­klá­ní k této ‚filo­zo­fii‘, jejíž pod­sta­ta by se dala vystih­nout (jak jinak než jed­no­du­še) slo­vy „Méně je více“.  A...Read more »

12 Opic - Představte si, že v roce 1996 svět postihla strašlivá katastrofa,...

... vět­ši­na lidí vymře­la, a vy musí­te žít spo­lu s kdo­ví­ko­li­ka dal­ší­mi nešťast­ní­ky kde­si pod zemí. Píše se rok 2035. Všichni jsou za ta léta na pokra­ji šílen­ství, a sku­pi­na tak­to nalo­že­ných...Read more »

Simpsonovi HD

Na Disney+ a od 20.10.2016 na Prima COOL se zača­lo vysí­lat v HD ver­zi od prv­ní série ve for­má­tu 16:9. Podívejte se na scre­e­ny v porov­ná­ní s DVD ver­zí.Read more »

Dekorace dříve a dnes

  I deko­ra­ce pod­lé­ha­jí mód­ním tren­dům. V sou­čas­né době je vel­mi popu­lár­ní napří­klad malo­vá­ní na hed­vá­bí, pedig nebo­li koší­kář­ství, kdy se mís­to prou­tí vyu­ží­va­jí papí­ro­vé rulič­ky, deku­páž nebo­li ubrous­ko­vá meto­da,...Read more »

#37 - Hnus (1965)

Roman Polanski a skvě­lá Catherine Deneuve nám uká­za­li, jaké je to v hla­vě krás­né ženy, kte­rá není úpl­ně v pořád­ku a svě­tem pro­chá­zí jako podiv­ná bytost bez smys­lu a bez zájmu.Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com