Kritiky.cz > 2019 > Listopad > 16

Baba Jaga a další ruské pohádky - výběr krásných klasických pohádek

Zlatá ryb­ka - pohád­ka o sta­řeč­ko­vi a sta­řen­ce, kte­ří spo­lu žili v cha­tr­né chý­ši. Stařeček kaž­dý den cho­dil na ryby. Oba byli chu­dí, ale spo­ko­je­ní. To se změ­ni­lo dnem, kdy sta­ře­ček chy­til...Read more »

E. G. Bulwer-Lytton - Poslední dny Pompejí

Knihy Poslední dny Pompejí pat­ří mezi ty pub­li­ka­ce, kte­ré jsou dosta­teč­ně zná­my, ale ne kaž­dý je sku­teč­ně četl. Já jsem na onu kni­hu nara­zil při jed­nom z nájez­dů na antikva­ri­á­ty a výmě­nou...Read more »

Komiks 158

Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com