Red Dead Redemption 2

Dnes vyšel na PC Red Dead Redemption 2. Hráči počí­ta­čů si můžou zahrát nej­ú­spěš­něj­ší a hlav­ně nej­lep­ší hru toho­to roku. Na roz­díl od kon­zo­lí je hra dost vylep­še­ná a ješ­tě více opti­ma­li­zo­va­ná, a tak...Read more »

#2060: Nejmocnější hrdinové Marvelu 84: Squirrel Girl

Nejmocnější hrdinové Marvelu 84: Squirrel GirlVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Marvel Super Heroes 8" a jako čísla 1 až 5 série "Unbeatable...Read more »

EXTREMNÍ CRINGE víc než PREMIÉR Jaromíra Soukupa?! - Případ mrtvého nebožtíka, Jumaji, Star Wars

Read more »

Bydlení ve francouzském stylu

Byt, kte­rý je zaří­ze­ný ve fran­couz­ském sty­lu, je účel­ný a záro­veň zdob­ný. Zkuste si zaří­dit byd­le­ní pod­le fran­couz­ských tra­dic. Především se neboj­te pou­žít při zaři­zo­vá­ní inte­ri­é­ru v tom­to sty­lu pas­te­lo­vé bar­vy. Jako...Read more »

Papír jako stavební kámen

Plánování nových věcí je pří­jem­nou sta­ros­tí. Avšak už dal­ší úko­ny spo­je­né s tím zas tak zábav­né nejsou. Nejen, že plá­no­vá­ní nové­ho domu či bytu, nebo i vět­ší rekon­struk­ce je na čas náklad­né...Read more »

Diego Maradona (2019)

Maradonu zná asi kaž­dý včet­ně lidí, kte­ří si o fot­ba­lu mys­lí, že je to zába­va pro ome­ze­né pitom­ce. Je to jed­no­du­še feno­mén, kte­rý pře­kra­ču­je hra­ni­ce své­ho obo­ru. Režisér Asif Kapadia...Read more »

Demence 1

Read more »