Terminátor 3: Vzpoura strojů - Druhý díl končí horkou lázní kladného i záporného Terminátora.

 V té době je Johnu Connorovi (Nick Stahl) tepr­ve tři­náct let. Děj tře­tí­ho pokra­čo­vá­ní se ode­hrá­vá o 10 let poz­dě­ji. Do svě­ta lidí se z budouc­nos­ti pře­mís­tí opět dva stro­je. „Hodný“...Read more »

The Deuce o zrodu pornoprůmyslu až nečekaně poeticky na způsob Ztracených zakončil svou pouť

Jeden z nej­vy­pipla­něj­ších seri­á­lů posled­ních let se ten­to týden ode­bral do věč­ných lovišť. Za celé tři sezó­ny se ovšem The Deuce s čes­kým podti­tu­lem Špína Manhattanu v našich kon­či­nách pří­liš vel­ké pozor­nos­ti nedo­čkal.Read more »

Rukojmí - Bruce Willis tentokrát v roli šéfa policie Jeffa Talleyho.

Musí zví­tě­zit nad tro­ji­cí mla­dí­ků drží­cích v šachu otce a jeho dvě děti.Willis je býva­lý poli­cej­ní vyjed­na­vač, kte­rý se po jed­nom neú­spěš­ném pří­pa­du ukli­dí do malé­ho měs­ta, kde kaž­dý den je „no-crime“.Read more »

Antologie města duchů (Ghost Town Anthology) – Recenze – 50%

Kanadské umělecké drama Antologie města duchů režiséra a scenáristy Denise Côteho vypráví příběh obyvatel zapadlé quebecké vesnice, kteří se vyrovnávají se smrtí tamního dvacetiletého chlapce (dost možná sebevraždou, pokud...Read more »

RECENZE: Terminátor: Temný osud | Kajin Life

Read more »

Pracovní sešit pro chytré děti - hry a úkoly pro šikulky od 3 do 7 let

Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s před­ško­lá­ky? Zajímáte se o Montessori peda­go­gi­ku? Jste rodič nebo uči­tel před­ško­lá­ka? Pokud jste odpo­vě­di ale­spoň na jed­nu z otá­zek ano, je tato pub­li­ka­ce urče­na prá­vě vám. Read more »

Zlomíš si jazýček - logopedická příručka pro děti od 4 do 7 let

Dnešní děti hůře mlu­ví, někte­ré vůbec. Rodiče s dět­mi tolik neko­mu­ni­ku­jí, jak tomu bylo dří­ve. Více se vyu­ží­vá tech­ni­ka, a na kni­hy, čte­ní a poví­dá­ní nezbý­vá tolik času. Tyto děti plní ordi­na­ce...Read more »

Kapka Kája - úžasná kniha o koloběhu vody v přírodě

Hledáte zají­ma­vou kni­hu pro své děti? Ptají se vás pořád, proč vlast­ně zase prší? Máte jedi­neč­nou mož­nost jim  to pomo­cí pub­li­ka­ce Kapka Kája, kte­rou vyda­la Albatros Media, a.s, v Praze...Read more »

Hortenzie v zahradě - nostalgická záplava květů

Hortenzie v posled­ní době zazna­me­ná­va­jí obrov­skou obli­bu. Dříve pěs­to­va­né na růz­ných sel­ských used­los­tech a dvo­rech se nyní se dostá­va­jí i do měst. Tyto nená­roč­né kvě­ty potě­ší naše oko a pře­kva­pí vás dlou­hou dobou...Read more »

Didaktika předškolního vzdělávání - příručka pro učitele i studenty

Úroveň před­škol­ní­ho vzdě­lá­vá­ní je v naší repub­li­ce veli­ce dob­rá. V mateř­ské ško­le je poklá­dán základ veš­ke­ré­ho uče­ní. To jak si děti zvyk­nou v mateř­ské ško­le, jaký vztah si k uče­ní vytvo­ří, to s nimi...Read more »

Vánoční nadílka pohádek - příběhy pro adventní čas

Víte, že dár­ky mohou sluš­ně pohá­dat a při­tom nemu­sí při­jít vůbec Nový rok? Viděli jste někdy sle­pi­ci lyžo­vat? A může se tope­ní ulo­žit k zim­ní­mu spán­ku? Pojďte se na to se mnou...Read more »

Jak dobře znáš Spider-mana?! - Extrémně těžký quiz | POKUS 1 | Spider-obleky!

Read more »

Myslíš si že znáš Spidermana... zkus tento Quiz 99% lidí neuspěje! | POKUS 2 | Spider-obleky!

Read more »

#2059: Zpráva pro Adolfa 1

Zpráva pro Adolfa 1 (Adorufu ni Tsugu)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Adorufu ni Tsugu" v roce 1983. České vydání má 656 stran a prodává se...Read more »

Geekec #29

Read more »

Každá bolest má svou příčinu aneb nelze oddělovat duši od těla

Každý urči­tě zažil něja­kou bolest. Často se ptá­me, proč nás něco bolí, i když cvi­čí­me. Proč nás někdy bolí všech­no a někdy jsme napros­to v poho­dě? Může nepo­hod­lí v těle sou­vi­set s naším psy­chic­kým...Read more »

Vegetariánství

Lidé si čas­to ple­tou pojmy vege­ta­ri­án a vegan. Jsou odliš­né v tom, že vege­ta­ri­án nejí pou­ze maso, kdež­to vegan nejí žád­né maso ani živo­čiš­né pro­duk­ty (vej­ce, sýry, mlé­ko). Samozřejmě pokud je...Read more »

Když je slunce a soused na obtíž aneb zatemnění oken

Přízemní domy tzv. bun­ga­lo­vy jsou dnes vel­mi oblí­be­né. Jejich nevý­ho­dou je však snad­ná vidi­tel­nost do domu z uli­ce a okol­ních zahrad. Může se tedy stát, že při rela­xač­ní kou­pe­li na vás bude mávat...Read more »

Dost místa pro všechny

Při rekon­struk­ci kou­pel­ny bychom měli mys­let hlav­ně na účel­nost. Což ale nezna­me­ná, že naše kou­pel­na bude po našem zása­hu stro­há a nud­ná. Pokud už máme za sebou tu nepří­jem­nou zále­ži­tost, jakou...Read more »

#35 - Onibaba (1964)

Japonský film ode­hrá­va­jí­cí se v lánech ráko­sí, v polích, kde se může skrý­vat lás­ka, smrt, ale i jed­na obrov­ská díra, chřtán, kte­rý poly­ká lid­ská těla stej­ně jako lid­ské duše.Read more »