Textilní dekorace

Pokud vám všech­ny tyto věci při­pa­da­jí zby­teč­né, věř­te, že tomu tak není. Jestliže si chce­me zútul­nit náš domov, tyto věci k tomu pros­tě pat­ří. Slovem záclo­ny nejsou myš­le­ny tako­vé ty...Read more »

Proč jsou starší filmy plné velkých klišé? Jak pracovat s klišé!

Read more »

Haruki Murakami - Norské dřevo

Haruki Murakami - Norské dře­vo Kniha toho­to japon­ské­ho auto­ra byla napsá­na v roce 1987, nicmé­ně její děj se ode­hrá­vá ješ­tě o dvě deká­dy zpět. Hlavním hrdi­nou je Tóru Watanabe, skr­ze něhož...Read more »

Výjimeční (Hors normes) – Recenze – 70%

Bruno (Vincent Cassel) vede svépomocný spolek starající se o autistickou dospívající mládež a jako jeden z mála přibírá i těžké případy, které byly v jiných pečovatelských centrech odmítnuty. Pomáhá mu jeho...Read more »

#2073: Nejmocnější hrdinové Marvelu 85: Jean Greyová

Nejmocnější hrdinové Marvelu 85: Jean GreyováVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "X-Men Origins: Jean Grey", "X-Men 30" a jako čísla 1 až 4...Read more »

Letní četba - mangy | Kajin Life

Read more »

Neúnavný proces papírování

Kdo z nás se nese­tkal s něja­kým tím pro­ce­sem na úřa­dě. Různá vyři­zo­vá­ní nás pro­vá­zí celý život. Začíná to vyři­zo­vá­ním rod­né­ho lis­tu a kon­čí zase lis­tem úmrt­ním. Proto nás nepře­kva­pí, když při roz­hod­nu­tí...Read more »

Domácí hry či výlet za dobrodružstvím

Vaše malé rato­les­ti se doma nudí a je potře­ba jim tedy zpří­jem­nit jejich dny? Co tedy vzít je na výlet! Bezvadný nápad, jak potě­šit své rato­les­ti, je dopřát jim kou­sek...Read more »

Jak poznat dehydrataci - Příčiny a příznaky

Dehydratace nasta­ne, když vaše tělo nemá tolik vody, kolik potře­bu­je. Bez dosta­teč­né­ho množ­ství vody nemů­že vaše tělo správ­ně fun­go­vat. Můžete mít mír­nou, střed­ně těž­kou nebo těž­kou dehyd­ra­ta­ci v závis­los­ti na...Read more »

Vánoční básnička

Read more »

Man of Steel / Superman bez slipů má zpátky svou filmovou důstojnost

Supermana se dá nahlí­žet růz­ný­mi způ­so­by. Většina ho zřej­mě bude znát pou­ze z fil­mů, kte­ré roz­hod­ně ne vždy (spí­še nikdy) vyzdvi­ho­va­ly myto­lo­gii toho­to hrdi­ny, ale spí­še byly pře­hlíd­kou ne pří­liš...Read more »

Proč jsou souboje v originální trilogii lepší než v prequelech!

Read more »

#2072: Sabrina

Sabrina (Sabrina)Vydalo nakladatelství Trystero v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Sabrina" v roce 2018. České vydání má 204 stran a prodává se v plné ceně za 799...Read more »

Pozvánka na společnou projekci Jumanji: Další level

Read more »

Prokletí!!! Je Benfika opravdu prokletá?

Fandit Benfice Lisabon v posled­ních letech není snad­né. Přestože ten­to por­tu­gal­ský veli­kán doká­že ovlád­nout domá­cí ligu a pohá­ro­vé sou­tě­že, na kon­ti­nen­tu je to už těž­ší. Benfica se v evrop­ských pohá­ro­vých sou­tě­žích trá­pí,...Read more »

#2071: Komiksový výběr Spider-Man 4: Zvířecí instinkt

Komiksový výběr Spider-Man 4: Zvířecí instinktVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 23 až 27 série "Sensational Spider-Man" v nakladatelství Marvel. České vydání...Read more »

Frida - herecký koncert Salmy Hayek a Alfreda Moliny

Frida je mís­ty poe­tic­ký, mís­ty tra­gic­ký, vět­ši­nou hra­ný, ale chví­le­mi i ani­mo­va­ný film, v němž sle­du­je­me osu­dy mexic­ké malíř­ky prv­ní polo­vi­ny 20. sto­le­tí Fridy Kahlo od její­ho dív­čí­ho věku až do smr­ti.Read more »

Proč je Mandalorian naprosto výborný?! Spoilertalk prvních 3 dílů!

Read more »

Cviky pro svaly na rameni

Ramena jsou důle­ži­tou oblas­tí naše­ho těla. Jistě se mezi námi najde mno­ho tako­vých, kte­ří je chtě­jí mít co nej­ví­ce vytva­ro­va­né a vypra­co­va­né. Jedná se zejmé­na o pány, kte­ří se těmi­to svý­mi...Read more »

Titulky k American Housewife S04E08 - Women In Business

Katiein byznys se úspěšně rozjíždí, ale najednou jí někdo začne házet klacky pod nohy. Co má tohle znamenat? Naštvat Katie Ottovou je ovšem velká chyba, ta si to jen...Read more »

Štěpánův podivuhodný stroj - 12 kapitol ze života malého vynálezce

Máte doma malé­ho zví­da­vé­ho chlap­ce a hle­dá­te pro něj kni­hu, kte­rá jej bude bavit? Zuzana Pospíšilová je autor­kou dal­ší skvě­lé novin­ky s názvem Štěpánův podi­vu­hod­ný stroj. Je v ní vše, co malý...Read more »

Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima - činnosti pro celý rok v mateřské škole

Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro svou prá­ci? Tvoříte rádi? Máte doma děti a chce­te si jim věno­vat a vše­stran­ně roz­ví­jet? Tato pří­ruč­ka by vám v tom měla roz­hod­ně pomo­ci. Read more »

Amundsen –  výpravný celovečerní film o slavném objeviteli vznikal i v Praze

Norský polár­ní obje­vi­tel Roald Amundsen vyrá­žel opa­ko­va­ně do nepro­zkou­ma­né ledo­vé pus­ti­ny už před více než sto lety. Nad jeho výpra­va­mi žasl celý svět, a byl tak už za své­ho živo­ta...Read more »

Vánoční svátky na TV Nova

Skupina Nova nabíd­ne divá­kům během vánoč­ních svát­ků již tra­dič­ně oblí­be­né fil­mo­vé a ani­mo­va­né pohád­ky, ale i čes­ké a zahra­nič­ní fil­my. Štědrý den bude v hlav­ním vysí­la­cím čase pat­řit čes­ké pohád­ce Tři brat­ři v režii...Read more »

#2070: DC komiksový komplet 76: JLA/JSA - Neřest a ctnost

DC komiksový komplet 76: JLA/JSA - Neřest a ctnost (JLA/JSA: Virtue & Vice)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "JLA/JSA: Virtue and Vice", "Justice League of America...Read more »

RECENZE – Vzpomínky vyblednou

Autorka: Tamara McKinleyPřeklad: Soňa TobiášováNakladatelství: AlpressRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 304ISBN: 978-80-7543-981-9Anotace:Christy už dlouho toužila vrátit se z australské Tasmánie do rodného Skotska. A nyní se po boku své...Read more »