Kritiky.cz > 2019 > Říjen > 21

Mezinárodní filmový festival Sitges 2019 – První dojmy (Color Out of Space, Weathering with You…)

Weathering with You (Makoto Šinkai, Japonsko) – Animované romantické drama o šestnáctiletém klukovi, který se v Tokiu po útěku z domova zamiluje do podobně staré osiřelé dívky, která umí na přání...Read more »

Náušnice z chirurgické oceli – luxus za přijatelnou cenu

Náušnice z chi­rur­gic­ké oce­li si zís­ká­va­jí mezi zákaz­ní­ky čím dál tím vět­ší popu­la­ri­tu, kte­rá začí­ná pře­ko­ná­vat obli­bu šper­ků z kla­sic­kých mate­ri­á­lů, jako je zla­to, stří­bro a pla­ti­na. Jednou z nej­vět­ších výhod náuš­nic z chi­rur­gic­ké...Read more »

Tiché doteky

SYNOPSE Mia začí­ná pra­co­vat v zahra­ni­čí jako au-pair pro rodi­nu z vyš­ší vrst­vy. Musí se sta­rat nejen o honos­ný dům ve vilo­vé čtvr­ti, ale pře­de­vším o dese­ti­le­té­ho Sebastiana. Již prv­ní setká­ní však nazna­čí,...Read more »

RECENZE – Zavátá sněhem

Autor: Martin StručovskýNakladatelství: MottoRok vydání: 2019Počet stran: 304ISBN: 978-80-2671-584-9Anotace:Sníh ukrývá různá tajemství...Pod sněhem se mohou ukrývat různá tajemství. Jenže tohle navždycky převrátí svět Matěje Mlynáře vzhůru nohama. Život knihkupce...Read more »

Domeček pro šneka Palmáce - krásné čtení pro deštivé dny

Hledáte pro své děti krás­nou kni­hu s milý­mi ilu­stra­ce­mi a tak tro­chu smut­ným pří­bě­hem šne­ka Palmáce? Chcete se dozvě­dět, jak vlast­ně žije hle­mýžď zahrad­ní? Víte kdo všech­no doká­zal pomo­ci Palmácovi? Pojďte...Read more »

Veřejná tajemství - romantická roková pohádka s detektivní zápletkou

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Veřejná tajem­ství, kte­rý byl roz­hod­ně sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný. Život roko­vé hvězdy není jen pozlát­ko. Jsou to i hodi­ny dři­ny, odří­ká­ní a bujaré­ho živo­ta. Ema...Read more »

#2049: Obrázky z moderních československých dějin (1945–1989)

  Obrázky z moderních československých dějin (1945–1989) Vydalo nakladatelství Knižní klub v pevné vazbě v roce 2016. Vydání má 136 stran a prodává se v plné ceně za 249...Read more »

#33 - Ptáci (1963)

Alfred Hitchcock je reži­sé­rem, kte­rý se zaslou­žil o jed­ny z nej­lep­ších sním­ků, jaké kdy byly nato­če­ny. „Ptáci“ roz­hod­ně pat­ří k jed­něm z těch, na kte­ré se bude stá­le vzpo­mí­nat a kte­ré se budou nadá­le...Read more »