Kritiky.cz > 2019 > Říjen > 19

Dům, který vám bude šetřit

Rozhodnout se o tom, že chce­me sta­vět vlast­ní dům, nás sto­jí mno­ho hodin uva­žo­vá­ní, debat a plá­no­vá­ní. Jakmile však toto máme za sebou, čeká nás zva­žo­vá­ní dal­ší a to jaký dům vlast­ně...Read more »

Krvavý diamant - Po Posledním Samuraji nám Edward Zwick představuje  film, který nutí k zamyšlení a zároveň nabízí zajímavou podívanou.

Píše se rok 1999, Sierra Leone je zmí­ta­ná kon­flik­tem, kde jsou sko­ro všich­ni pro­ti všem a kaž­dý sám za sebe. Nejsilnější frak­cí se stá­vá R.U.F. (Revolutionery United Front), samozva­ný hlas...Read more »

Riddick: Kronika temna

Hned na začát­ku bych vás měl upo­zor­nit na to, že pokud čeká­te film ve sty­lu Černočerná tma, tak čeká­te mar­ně. Riddick: Kronika tem­na je sty­lo­vě veli­ce odliš­ný film. Ano,...Read more »

Luna - Prokleté město - vlčí elfka se osudově proplete s temnotou

Luna je ješ­tě vel­mi mla­dá stří­br­ná elf­ka, kte­rá je nadá­na mno­ha magic­ký­mi schop­nost­mi. Nežije však s lid­mi, ale s vlky, kte­ří ji vycho­va­li. Jelikož byla stá­le ješ­tě moc mla­dá, tak nemoh­la...Read more »

Lego Star Wars

Nestává se v dneš­ní době moc čas­to, že by se někdy na trhu obje­vi­la počí­ta­čo­vá hra z tzv. „sta­ré ško­ly“. Teď nemám na mys­li nepo­cho­pi­tel­ně obtíž­né a (mís­ty i nud­né) tex­to­vé adven­tu­ry, ale spí­še...Read more »

Andrea Corqueirová - Republikáni, šokující odhalení (1999)

Unholy Cathedral, Praha - 1999 Mnoho z vás si jis­tě pama­tu­je na poli­tic­kou stra­nu SPR-RSČ, kte­rá nám tuším že po dvě voleb­ní obdo­bí sedě­la v Poslanecké Sněmovně. Já o nich teď dokon­ce píši...Read more »

Komiks 150

Read more »