Kritiky.cz > 2019 > Říjen > 15

Pohádka Zakleté pírko představuje hrdiny

Sara Sandeva – popr­vé u Zdeňka Trošky v zápor­né roli Nová pohád­ka Zdeňka Trošky Zakleté pír­ko vstou­pí do kin 2.ledna 2020, ale již v prů­bě­hu letoš­ní­ho pro­sin­ce se usku­teč­ní řada mimo­řád­ných před­vá­noč­ních...Read more »

MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života...

‚Karty jako malá umě­lec­ká díla. Jako by malé víly vza­ly pas­tel­ky a nakres­li­ly duho­vé do detai­lu vypra­co­va­né obráz­ky ze své­ho živo­ta. A tu máš člo­vě­če, tohle je inspi­ra­ce i pro tvůj vlast­ní...Read more »

Stop akné

Stojíme před zrca­dlem a pozo­ru­je­me svo­ji pleť, opět máme pupí­nek na bra­dě. Kdyby jen na bra­dě, pupín­ky se obje­vu­jí na čele i tvá­řích. Není pra­vi­dlem, že akné posti­hu­je jen mla­dist­vé ve...Read more »

Amos Oz - Jak vyléčit fanatika

Jak vylé­čit fana­ti­ka (psá­no bez otaz­ní­ku) je poměr­ně útloun­ká kní­žeč­ka, kte­rá se mi do mých pařá­tů dosta­la díky panu Katolíkovi, za což mu teď tro­chu opož­dě­ně děku­ji... Knížečka samot­ná...Read more »

Pitný režim

Read more »