Kritiky.cz > 2019 > Říjen > 12

Nebuďte otroky svého bydlení

Co tím chtěl bás­ník vlast­ně říci? Mít vlast­ní byt či dům je jis­tě skvě­lou zále­ži­tos­tí. Je však nut­né se vyva­ro­vat uva­žo­vá­ní o vlast­ním byd­le­ní jakož­to o něčem ulti­mát­ním, co nás k sobě bude...Read more »

Premiér Jaromíra Soukupa aneb beznaděj nemá hranic

Zbrusu nový Jaromírův shit­com na mě ze vše­ho nej­víc půso­bí jako dal­ší tele­viz­ní for­mát, pro­střed­nic­tvím kte­ré­ho se barran­dov­ský boss sna­ží ven­ti­lo­vat své názo­ry. Důkazem jsou naráž­ky na Mirka Kalouska,...Read more »

Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby

Akvarelové obra­zy s posel­stvím zná­mé ame­ric­ké uměl­ky­ně Jody Bergsmy nám pomo­hou spo­jit se se svo­jí vnitř­ní silou a kouz­lem pří­tom­né­ho oka­mži­ku. A já dodá­vám, ze zku­še­nos­ti, že pomá­ha­jí uká­zat nám na vnitř­ní...Read more »

Alexander Dumas ml. - Dáma s kaméliemi

Alexander Dumas ml. je slav­ným synem slav­né­ho otce. Do pově­do­mí veřej­nos­ti se dostal výše zmí­ně­nou kni­hou, tak­že se nabí­zí myš­len­ka, že lite­rár­ní geni­a­li­ta otce se pře­nes­la i na syna, nicmé­ně...Read more »

Komiks 148

Read more »