Minority Report - Steven Spielberg také natočil Philip K. Dicka

Děj sci-fi fil­mu Minority report se ode­hrá­vá v roce 2054, v němž již něja­ký ten rok fun­gu­je sys­tém kri­mi­nál­ní pre­ven­ce Pre-crim, kte­rým poli­cis­té úspěš­ně chrá­ní oby­va­te­le Washingtonu pro­ti vraž­dám.Read more »

Černočerná tma - první a nejslavnější Riddick

Sci-fi bez mno­ha prv­ků ino­va­ce, ovšem dove­de­ná takřka k doko­na­los­ti. Klasický pří­běh, kva­lit­ní vizu­ál­ní efek­ty, vel­mi dob­rá hud­ba, zají­ma­vé pou­ži­tí kame­ry a hlav­ně per­fekt­ní herec­ké výko­ny, to je Černočerná tma.Read more »

Léto a móda jdou skvěle dohromady!

S let­ním poča­sím při­chá­zí naše stra­cho­vá­ní, co nám z minu­lé sezó­ny vlast­ně zby­lo v šat­ní­ku nebo jest­li ty své kous­ky ješ­tě oble­če­me.  Nákupní cen­t­ra vyhlá­sí vysklad­ně­ní nové­ho zbo­ží a my jde­me na...Read more »

Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu

Závislost na alko­ho­lu je čas­těj­ší u mužů, ale ženy jsou také náchyl­né k této nemo­ci. Nemoc se vyví­jí stej­ně u obou pohla­ví a léčeb­né meto­dy se sho­du­jí. Liší se pou­ze důvo­dy k pití alko­ho­lu.Read more »

Joker je zbytečný film? - Debata o filmu ze streamu!

Read more »

Život brouka | Všechny easter eggy, narážky a reference

Read more »

Jak poznat alergii - Symptomy, alergeny a druhy alergií

Alergie je hyper­sen­zi­tiv­ní reak­ce imu­nit­ní­ho sys­té­mu na lát­ky, kte­ré vstu­pu­jí do těla nebo při­chá­ze­jí do sty­ku s tělem. Tyto lát­ky obvykle zahr­nu­jí mate­ri­á­ly, jako je pet­ro­che­mie, pyl nebo vče­lí jed....Read more »

Skřínky

Read more »