Kritiky.cz > 2019 > Říjen > 10

Podzimní tvoření s dětmi

Během léta a během prázd­nin jsou děti zvyk­lé trá­vit celé dny ven­ku. Dlouho do veče­ra bývá svět­lo, tudíž nás pří­liš neo­me­zu­je ani čas, veli­ce čas­to bývá tep­lo, tak­že nám oprav­du...Read more »

Ode dneška v kinech - Pražské orgie

Sedmý celo­ve­čer­ní film Pražské orgie od reži­sér­ky Ireny Pavláskové je prá­vě v kinech. Příběh se sedm­de­sá­tých let, vyprá­ví pří­běh spi­so­va­te­le Zuckermana, jenž se sna­ží zís­kat ruko­pis nevy­da­né kni­hy, pozná­vá během...Read more »

To nejhorší z první epizody sitcomu „Premiér“ na TV Barrandov

Bohužel, tele­viz­ní pořad „Premiér“ se nevy­rov­ná sit­co­mům jako Comeback nebo Helena. Je mož­né, že to je kvů­li tomu, že Soukup do toho­to dílu zapo­mněl dát smích pub­li­ka... nebo je...Read more »

#2047: Nejmocnější hrdinové Marvelu 81: Quasar

Nejmocnější hrdinové Marvelu 81: QuasarVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 9 série "Quasar" v nakladatelství Marvel. České vydání se prodává...Read more »

Rýmovníkový sirup

Suroviny: 35 lis­tů rýmov­ní­ku, 1 gra­ná­to­vé jabl­ko, 1 pome­ranč, 1 cit­ron, 1 kg cuk­ru (lze pou­žít i třti­no­vý), voda Postup: Čerstvé lis­ty rýmov­ní­ku a ovo­ce nakrá­je­né na plát­ky zale­je­me vrou­cí vodou tak, aby vše bylo krás­ně...Read more »

Intimní život se po porodu určitým způsobem změní

Intimní život je ve vzta­hu oprav­du důle­ži­tý. Ať už si to chce­me při­znat nebo ne. K vzta­hu to pros­tě pat­ří a je to nedíl­nou sou­čás­tí naše­ho živo­ta. Mnoho mužů si ale...Read more »

Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada

Jsme koneč­ně rádi, že je dosta­vě­no. To zna­me­ná, že za sebou máme pořád­ný kus prá­ce. Avšak ješ­tě zda­le­ka nemá­me vyhrá­no. Teprve teď při­jdou na řadu úpra­vy okol­ní­ho pozem­ku. A zde...Read more »

Slavná „sedmiletka“ Werderu Brémy

Werder Brémy je tra­dič­ní němec­ký tým, jehož počát­ky saha­jí až do roku 1899. Je to pra­vi­del­ný a neod­mys­li­tel­ný účast­ník 1. Bundesligy. Mezi nej­vět­ší úspě­chy klu­bu pat­ří roz­hod­ně vítěz­ství v Poháru vítězů...Read more »