Bláznivá škola - Nedokvašená břečka, která si neumí dělat legraci ani sama ze sebe.

Ach, jak zlost­né jest psá­ti o ničem­ných fil­mech. Věřte nebo ne, ten­to­krát byl kinosál nar­ván, že jsem měl potí­že najít mís­to. Očekával jsem šíle­nou kome­dii, jakou scé­náris­ta David Zucker už...Read more »

Soutěž o 3 klíče ČR hry Archamon

Stačí odpo­vě­dět správ­ně 2 odpo­vě­di, nej­přes­ně­ji tip­nout počet sou­tě­ží­cích a může­te vyhrát cenu. Soutěž pro­bí­há od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019. Do sou­tě­že se zapo­čí­tá­va­jí všich­ni sou­tě­ží­cí, kte­ří pošlou sou­těž­ní for­mu­lář se...Read more »

Archamon - Age of Empires od českých tvůrců

Je tomu už sko­ro dva roky (24. lis. 2017) co na Steamu vyšla dal­ší čes­ká hra. Jak říka­jí tvůr­ci: „Archamon je stře­do­vě­ká budo­va­tel­ská „sur­vi­val“ stra­te­gie v reál­ném čase.“ A je to prav­da,...Read more »

Alien - ZX Spectrum

Představa, že hru z videa níže jsem kdy­si váš­ni­vě hrál a bavi­la mě je sku­teč­ná, i když dnes je těž­ké něče­mu tako­vé­mu uvě­řit. Pravda, neby­lo to na slav­ném Spectru, ale na (nemé­ně)...Read more »

Nabarvené ptáče – Recenze – 90%

Filmu Nabarvené ptáče, ať už si o něm myslíte cokoli, nelze upřít jednu věc – že jde v rámci současné české kinematografie o zcela výjimečný počin. Výjimečný tím, že jde...Read more »

Novinkový mix: Walker Texas Ranger se vrací, Batman obsazuje či gigantický crossover

Read more »

Novinky v kině! | ŘÍJEN 2019

Read more »

#2040: Počítání mrtvých

Počítání mrtvých (Bodycount)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Komiks původně vyšel jako "Bodycount" v roce 1996. České vydání má 112 stran a prodává se v plné ceně...Read more »

TV Nova uvede během podzimu premiérové díly pořadů Mise nový domov, O 10 let mladší a seriálu Dáma a Král!

Říjen při­ne­se na obra­zov­ku tele­vi­ze Nova hned něko­lik novi­nek v pro­gra­mu. Fanoušci detek­tiv­ních pří­bě­hů se mohou těšit na nové epi­zo­dy úspěš­né­ho seri­á­lu Dáma a Král, kte­ré budou opět plné momen­tů napě­tí,...Read more »

Koupelna jako obytná místnost

Není tomu až tak dlou­ho, co mno­hým rodi­nám musel mís­to kou­pel­ny sta­čit ško­pek se stu­de­nou vodou a jed­nou za týden luxus­ní kou­pel v nec­kách. V létě to vše zastá­val neda­leký ryb­ník....Read more »

A. C. Clarke - Zpěv vzdálené Země

Clarke - ten­to mis­tr sci-fi žán­ru - pat­ří mezi spi­so­va­te­lé, jejichž kni­hy si vždy rád pře­čtu. Osobně jej řadím do své kolon­ky „pra­vých auto­rů žán­ru“, neboť i když mám poměr­ně...Read more »

Tabule a křída

Read more »