Abstinent – Recenze – 60%

České psychologické drama Abstinentse zabývá postavou devatenáctiletého Adama (Josef Trojan, syn Ivana Trojana a Kláry Pollertové-Trojanové), který se léčí ze závislosti na alkoholu (a poté ho čeká soud týkající...Read more »

#2057: Rower Hogan / Tři kluci

  Rower Hogan / Tři kluci Vydalo nakladatelství Václav Vávra v pevné vazbě v roce 2013. Vydání má 64 stran a prodává se v plné ceně za 280 Kč....Read more »

Kde jsou trosky HVĚZDY sMRTI | NOVÉ oficialní informace o RISE OF SKYWALKER - Článek s rozborem!

Read more »

ROZHOVOR S PETREM HARAZINEM

„Divákum bych vzkázal, ať pijou alkoholol tak,aby nemuseli nikdy přestat úplně.” Jak vznik­la vaše spo­lu­prá­ce na fil­mu Abstinent? David mi zavo­lal v době, kdy jsem měl za sebou tře­ti­nu své...Read more »

PETR HARAZIN (29 LET)

Zpěvák a kyta­ris­ta Petr Harazin je frontma­nem kape­ly Nebe, kte­rá sto­jí za titul­ní pís­ní fil­mu Abstinent. Singl Kvit je uni­kát­ním pro­po­je­ním fil­mo­vé­ho pří­bě­hu mla­dé­ho alko­ho­li­ka Adama a reál­né­ho osu­du zpě­vá­ka Petra...Read more »

ROZHOVOR S JOSEFEM TROJANEM

„Chtěli jsme natočit příběh, který bude co nejvěrnějšía zároveň snesitelnější pro co největší skupinu lidí.”  Představte vaši posta­vu alko­ho­li­ka Adama. Adam je kluk jako kaž­dý dru­hý. Čeká ho matu­rit­ní...Read more »

JOSEF TROJAN (18 LET)

Talentovaný Josef Trojan je vychá­ze­jí­cí hvězdou nastu­pu­jí­cí herec­ké gene­ra­ce. Kromě něko­li­ka krát­kých stu­dent­ských fil­mů má za sebou vel­ké role v rodin­ném dra­ma­tu Cena za štěs­tí a inter­ne­to­vém seri­á­lu Skvrna. Ve fil­mu...Read more »

ROZHOVOR S DAVIDEM VIGNEREM

„Filmem nechci nikoho odrazovat od pití. Rád bych, aby diváky zasáhl emočně.” Jak vznikl nápad na film o mladém alkoholikovi? Nápad vzni­kl už před pěti lety, kdy jsem na bese­dě...Read more »

DAVID VIGNER (35 LET)

David Vigner je rodá­kem z Havířova, kde už v dět­ství začal vytvá­řet své fil­my. Je absol­ven­tem obo­ru fil­mo­vá režie na praž­ské FAMU. V roce 2014 na sebe upo­zor­nil absol­vent­ským fil­mem z poli­tic­ké­ho pro­stře­dí...Read more »

FC Porto – dlouhodobý vyhledávač fotbalových talentů

Portugalská liga čas­to slou­ží jako mís­to, kde se roz­ví­jí celá řada zají­ma­vých hrá­čů. V taměj­ší lize hra­je spous­ta Brazilců, kte­ří zde nema­jí žád­ný pro­blém s jazy­ko­vou bari­é­rou jako jin­de v Evropě. Nejvýznamnějším...Read more »

Abstinent - 04

Read more »

Abstinent - 03

Read more »

Abstinent - 10

Read more »

Abstinent - 11

Read more »

Abstinent - 07

Read more »

Abstinent - 01

Read more »

Abstinent - 05

Read more »

Abstinent - 08

Read more »

Abstinent - 02

Read more »

Abstinent - 09

Read more »

Abstinent - 06

Read more »

Abstinent - filmový debut nejmladšího z klanu Trojanů

Hlavní hrdi­na fil­mu Adam je dospí­va­jí­cí mla­dík, kte­rý se léčí v pro­ti­al­ko­hol­ní léčeb­ně. I když je mu tepr­ve deva­te­náct let, je z něj alko­ho­lik, navíc obvi­ně­ný z trest­né­ho činu. Jeho život dosud vypa­dal...Read more »

#2056: DC komiksový komplet 74: JLA - Vyšší moc

DC komiksový komplet 74: JLA - Vyšší moc (JLA: Act of God)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 3 série "JLA: Act of...Read more »

Stres zdravému životnímu stylu nepřispívá

Se zdra­vým život­ním sty­lem je to někdy jako s eko­lo­gic­kým pří­stu­pem. Skoro kaž­dý z nás už tří­dí odpad. Papír k papí­ru, plast k plas­tu, hlav­ně, že mys­lím a jed­nám eko­lo­gic­ky. Nicméně polo­ži­li jste si...Read more »

Nejtěžší QUIZ Marvel postav - Medojed uhádl sotva půlku!

Read more »

Mech v obývacím pokoji vypadající jako živý

Mech, kte­rý se nachá­zí na obra­zech a také na celých stě­nách se stá­vá favo­ri­tem čís­lo jed­na v mno­ha moder­ních inte­ri­é­rech. Tyto mecho­vé stě­ny a obra­zy vyvo­lá­va­jí v lidech neje­nom údiv, ale také navo­zu­jí...Read more »