Kritiky.cz > 2019 > Září > 23

Rambo: Poslední krev (Rambo: Last Blood) – Recenze – 40%

Na akční sérii Rambo je pozoruhodné to, že její jednotlivé díly nejsou jednotné ani svým žánrem (ten první byl ještě v podstatě syrovým post-vietnamským psychologickým dramatem, zatímco jeho pokračování už...Read more »

Poslední velký den - strhující román o životě, lásce, nemoci

Hledáte nevšed­ní čte­ní, kte­ré vás chyt­ne již od prv­ní stra­ny? Chcete si pře­číst dojem­ný román o váž­né nemo­ci, rodi­ně i tou­ze? Neváhejte a začtě­te se do novin­ky vyda­va­tel­ství Grada, kte­rou vyda­la pod...Read more »

Hravá logopedie 2., upravované vydání

Nesmírně důle­ži­tá je schop­nost sou­vis­lé­ho vyja­d­řo­vá­ní. Děti v dneš­ní době mlu­ví v holých větách, s logo­pe­dic­ký­mi vada­mi nebo nemlu­ví vůbec. Hravou for­mou, pomo­cí obráz­ků, nená­sil­ně je tře­ba s nimi pra­co­vat, včas odha­lit pro­ble­ma­tic­ké...Read more »

Tradiční český podzim- zvyky, říkadla, písničky

Podzim je barev­ně nej­krás­něj­ší roč­ní obdo­bí. Stromy se bar­ví růz­ný­mi barva­mi, postup­ně ztrá­cí své lis­ty. Příroda se chys­tá k zim­ní­mu spán­ku. Farmáři sklí­zí to, co na jaře zase­li a zasa­di­li. Ptáci...Read more »

#2038: Nejmocnější hrdinové Marvelu 80: Scarlet Spider (Ben Reilly)

Nejmocnější hrdinové Marvelu 80: Scarlet Spider (Ben Reilly)Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Amazing Spider-Man 149", čísla 1 až 4 série "Spider-Man: Redemption"...Read more »

Pubertu zvládneme společně!

První puber­tu si Vaše děti pro­šli v bato­le­cím věku. Každá jejich odpo­věď zně­la ne, záchva­ty vzte­ku byly na den­ním pořád­ku a pro vztek­lý výstup tak­též nešli pří­liš dale­ko. Toto obdo­bí bylo...Read more »

Ďábel nosí Pradu - Taky nevíte, co je to Prada?

Pak jste na tom podob­ně jako Andrea, hlav­ní hrdin­ka této kome­die. Vy asi bez této zna­los­ti vcel­ku lehce pro­plou­vá­te živo­tem, ale Andrea dosta­la mís­to asi­s­tent­ky šéf­re­dak­tor­ky před­ní­ho mód­ní­ho časo­pi­su....Read more »

Ocelová pěst – boxerské zápasy v novém podání

I když by se moh­lo zdát, že robo­ti už byli v toli­ka fil­mech, že už na ně lidé nejsou zvě­da­ví, pak opak je prav­dou. Roboti sice byli ztvár­ně­ni již v desít­kách...Read more »

Pozvolné zvykání na školní rok

Nástup do prv­ní tří­dy je pro kaž­dé dítě vel­kou život­ní změ­nou. Je prav­da, že pro ty, kte­ré navště­vo­va­ly škol­ku, je to asi tro­chu jed­no­duš­ší. Většinou ale mají všech­ny děti...Read more »

Vánoční dekorace levně a zábavně

Také máte rádi ty pře­pl­ně­né obchůd­ky plné těch třpy­ti­vých, pře­krás­ných a kou­zel­ných vánoč­ních deko­ra­cí? Malincí sně­hu­lá­ci, roz­to­mi­lí skřít­ci, ozdob­né baň­ky růz­ných veli­kos­tí a lesk­lých barev… To vše je jis­tě nád­he­ra. Bohužel,...Read more »

#29 - Maska démona (1960)

Upíři jsou vždy zají­ma­vým námě­tem pro horo­ro­vý film, ani neva­dí, že se slo­vo upír nepo­u­ži­je ane­bo je jejich myto­lo­gie pokrou­ce­ná a pozmě­ně­ná. Naopak, dílo je pak ori­gi­nál­ní a jiné. I Bavův pohled...Read more »