Kritiky.cz > 2019 > Září > 14

Válka matky a snoubenky

Emily si nikdy nemys­le­la, že by moh­la potkat doko­na­lé­ho muže. Přesně to se jí ale sta­lo. Její vyvo­le­ný se jme­nu­je Adam a je nejen hez­ký, ale i las­ka­vý, chá­pa­vý a zábav­ný. Navíc...Read more »

Shrek 2 - Po úspěšném filmu se do přípravy dílu druhého pustí leckdo.

A co si bude­me namlou­vat, vět­ši­nou to nedo­pa­dá zrov­na nej­lé­pe: málo­kdy se stá­vá, že dru­hý díl je lep­ší než díl prv­ní.Read more »

Nebezpečí holení

Při kaž­dé depi­la­ci nežá­dou­cí­ho ochlu­pe­ní je vždy tře­ba počí­tat s něko­li­ka kom­pli­ka­ce­mi. Zejména pod­paž­dí a třís­la jsou mís­ta naše­ho těla, s množ­stvím rizik. Při kaž­dém hole­ní je tady rizi­ko pora­ně­ní, obzvláš­tě při pou­ží­vá­ní žile­tek...Read more »

Krásné ruce a nehty

Každé ženě zále­ží na vzhle­du rukou a pře­de­vším neh­tů, moder­ní svět krá­sy nabí­zí spous­tu růz­ných pro­cedur, kte­ré nám pomo­hou s péčí o ruce a neh­ty. Nám tyto pro­cedu­ry uleh­čí život a šet­ří nám čas,...Read more »

Syberia

Syberia Sibiř je počí­ta­čo­vá hra, kte­rá vám doslo­va vyra­zí dech. Obsahuje NAPROSTO úchvat­né loka­ce, při vstu­pu do nich čas­to jen zírá­te na NÁDHERNOU gra­fi­ku, obsa­hu­je hezkou smyč­co­vou (ač málo se...Read more »

Komiks 140

Read more »