Kritiky.cz > 2019 > Září > 11

Operace kolibřík o velkém plánu na zbohatnutí se do českých biografů nedostala. Tento kanadský film se Salmou Hayek ale stojí za pozornost

DVD nosi­če zřej­mě v sou­čas­nos­ti kupu­je už jen pár vyvo­le­ných. Rozhodl jsem se pro­to, že nebu­de na ško­du, když je čas od času nezišt­ně kra­pet zpro­pa­gu­ju něja­kým tím zají­ma­vým poči­nem...Read more »

Sedm - Když Brad Pitt a Morgan Freeman vyšetřují sedm smrtelných hříchů

U fil­mu není David Fincher žád­ný nová­ček, po pre­mi­é­ře jeho fil­mo­vé­ho debu­tu „Vetřelec 3“ bylo jas­ně vidět jakým smě­rem se Fincher vydá do své­ho reži­sér­ské­ho živo­ta.Read more »

Je nový fantasy seriál český Pán prstenů? Vybrali na Startovači!! ||Reakce/názor Dračí Prsten

Read more »

Máta, bylinka věčného mládí

Máta v létě chla­dí, osvě­žu­je a v zimě nao­pak tělu dopl­ňu­je potřeb­nou dáv­ku ener­gie. Pokrmům dodá­vá svě­ží nádech a najde­me ji prak­tic­ky ve všem, co milu­je­me. Ať už je to Mojito nebo čaj,...Read more »

#2032: DC komiksový komplet 71: Superman/Batman - Trýzeň

DC komiksový komplet 71: Superman/Batman - Trýzeň (Superman/Batman: Torment)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 37 až 42 série "Superman/Batman" a jako "Forever People 1"...Read more »

RECENZE: Kalendář Miluj svůj život 2020

Prolistujme si kalen­dář, kte­rý já sama nazý­vám „moud­rost na stě­nu“.  Kalendář Miluj svůj život 2020 je pro­tknut hlav­ní­mi myš­len­ka­mi z kniž­ní­ho best­selle­ru Louisy L. Hay. Silná, moud­rá kni­ha, kte­rá mno­hým...Read more »

Komiks 139

Read more »