Kritiky.cz > 2019 > Září > 10

Fifa 20 - Demo

Od dneš­ní­ho dne lze sta­ho­vat pro PC (Origin), PS4 a XBox One demo hry Fifa 20. První vel­kou novin­kou je nová mož­nost, jak si novou hru užít. To je VOLTA FOOTBALL,...Read more »

Nabarvené ptáče - TVŮRČÍ ŠTÁB

Václav Marhoul Scenárista, pro­du­cent, reži­sér Nabarvené ptá­če je tře­tím celo­ve­čer­ním fil­mem, pod kte­rým je Václav Marhoul (1960, Praha) pode­psán coby sce­náris­ta, pro­du­cent a reži­sér. Předcházející fil­my Mazaný Filip (2003) a pře­de­vším...Read more »

Otázky a odpovědi s Václavem Marhoulem k filmu Nabarvené ptáče

Proč Nabarvené ptá­če? Co pro vás zna­me­ná kni­ha Jerzyho Kosińského? Kosińského román mě vel­mi sil­ně a hlu­bo­ce zasá­hl. Jako sce­náris­ta, reži­sér a v pod­sta­tě i jako pro­du­cent činím svá roz­hod­nu­tí ze srd­ce. Nikdy...Read more »

Nabarvené ptáče - PROHLÁŠENÍ REŽISÉRA

Po pře­čte­ní původ­ní­ho romá­nu Nabarvené ptá­če je mno­ho lidí v šoku z toho, jakým způ­so­bem je v něm popi­so­vá­no nási­lí a bru­ta­li­ta. Pojetí nási­lí v podá­ní Jerzyho Kosińského může být sice zne­po­ko­ju­jí­cí, ale roz­hod­ně...Read more »

Domácí medová pleťová maska

Pleťová mas­ka pomá­há obec­ně zvláč­nit naší pleť, vyčis­tit jí od nečis­tot a zba­vit pleť zasta­ra­lé kůže. Zde je pro vás něko­lik recep­tů, jak si vyro­bit vlast­ní mas­ku pří­mo doma za...Read more »

Portal (2007)

Half-Life zna­jí i lidé, kte­ří se o inter­ak­tiv­ní počí­ta­čo­vou zába­vu moc neza­jí­ma­jí. Portal měl být mož­ná původ­ně jen tako­vým ved­lej­ším pro­duk­tem toho­to slav­né­ho titu­lu, jen­že netr­va­lo to dlou­ho a tato hra si...Read more »

Takové krásné šaty (In Fabric) – Recenze – 30%

Hororový snímek svébytného britského režiséra a scenáristy Petera Stricklanda (Pestrobarvec Petrklíčový) vypráví o rozvedené černošské ženě středního věku jménem Sheila, která pracuje v bance, bydlí v domě se svým dospělým synem...Read more »

Kolik zná Medojed vlastně cz/sk YOUTUBERŮ?!

Read more »

Hans Rath: Super kniha o druhé míze a zlodějských čertech

Jaké to je zachra­ňo­vat duši dva­ce­ti­le­té dívči­ny... a opič­ky z výzku­má­ku. A sebe ze spá­rů ožra­lé­ho čer­ta, Mikuláše a andě­la. A sle­pi­ce z kle­cí. A kdy­by jen sle­pi­ce... Jen si před­stav­te, že za vámi při­jde někdo,...Read more »

#2031: Královská hra 1

Královská hra 1 (Ōsama Game 1)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Ōsama Game 1" v roce 2010. České vydání má 180 stran a prodává se v...Read more »

Recept na fialkové víno z Barokní apatyky

Je jejich čas  a když zaběh­ne­te do obcho­du pro kva­lit­ní bílé víno, máte parád­ní voňa­vý lék na uvol­ně­ní dýcha­cích cest. Recept je z barok­ní apa­ty­kář­ské kníž­ky od Vladislavy Mlady Jiráskové. Víte,...Read more »

Vkusná vánoční výzdoba

Vánoční zdo­be­ní si uží­vá mno­ho lidí. Je ale důle­ži­té dbát na to, aby výzdo­ba oprav­du vypa­da­la dob­ře. Dejte si hlav­ně pozor, abys­te nezdo­bi­li tak, až bys­te svůj inte­ri­ér pře­zdo­bi­li....Read more »

Chtějí muži ideál?

Ženy si tak čas­to děla­jí sta­ros­ti, aby byly pro své­ho muže sexu­ál­ně při­taž­li­vé. Snaží se držet die­tu, aby byly štíh­lé, oblé­kat a líčit se pod­le posled­ní módy. Vy se tak...Read more »

Příhody z praxe 2 - Ošetřovatelský trojboj

Read more »