Kritiky.cz > 2019 > Září > 06

Titulky k Orange Is the New Black S07E07 - Me as Well

Vztah na dálku není nikdy lehký a přesvědčí se o tom Piper i Alex. A Tamika je rozhodnutá poskytnout vězeňkyním co nejlepší vzdělání a půjde do toho, i když...Read more »

TOP 5: Které evropské stadiony navštívit kvůli atmosféře?

Mít vlast­ní sta­di­on, na kte­rém hos­tí­te své sou­pe­ře, zna­me­ná ve sku­teč­nos­ti jen polo­vi­nu úspě­chu. Kvalitní sedač­ky, vyhří­va­ný tráv­ník, super­mo­der­ní osvět­le­ní ani sebe­lep­ší záze­mí pro hrá­če vám totiž oprav­do­vou výho­du...Read more »

Mizerové 3 | Trailer | Reakce | Tohle mi zlepšilo den!

Read more »

Bezinkový sirup

  Nebude to dlou­ho trvat a kvě­ty čer­né­ho bezu se pro­mě­ní v čer­né zla­to v podo­bě načer­na­lých kuli­ček, kte­ré obsa­hu­jí obrov­ské množ­ství vita­mí­nů. A co bude­me potře­bo­vat při­bliž­ně na jeden litr hoto­vé...Read more »

#2029: DC komiksový komplet 70: Hawkman - Nekonečný let

DC komiksový komplet 70: Hawkman - Nekonečný let (Hawkman Endless Flight)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 6 série "Hawkman", jako "Hawkman Secret...Read more »

To je moc! Útok 6-hlavého žraloka? || FILMSTALKER navštívil stream!

Read more »

Jak poznat angínu - Příznaky a druhy angíny

Mandle jsou dvě lym­fa­tic­ké uzli­ny, kte­ré se nachá­ze­jí na obou stra­nách krku. Fungují jako obran­ný mecha­nis­mus. Pomáhají zabrá­nit infek­ci těla. Avšak když jsou man­dle infi­ko­vá­ny, ten­to stav se nazý­vá...Read more »

Jednou k tomu muselo dojít

Read more »