Kritiky.cz > 2019 > Srpen > 27

Karty posvátné síly: Od úzkosti k sebevědomí

Krásný citát na začát­ku kni­hy je o tom, že život pro­hrá­vá­te ve chví­li, kdy uvě­ří­te, že v něm nic nemů­že­te udě­lat, že jste jen obět­mi okol­nos­tí vněj­ších, dra­ma­tic­kých a zlo­vol­ně své­vol­ných. Tak...Read more »

Kostivalová mast

Suroviny: 500 g vaze­lí­ny 60 g suše­ných ane­bo 150 g čer­s­tvých lis­tů kos­ti­va­lu lékař­ské­ho Postup: Ve vod­ní láz­ni roz­pus­tí­me vaze­lí­nu a při­dá­me drob­ně nakrá­je­né lis­ty. Smícháme a vaří­me asi hodi­nu na...Read more »

7 dní hříchů - další scénář od autora Habermannova mlýna

Film byl inspi­ro­ván sku­teč­ný­mi udá­lost­mi, kte­ré se udá­ly v sed­mi pová­leč­ných dnech na Šumpersku roku 1945. Agnes, žena les­ní­ka Jana Olšana, ute­če z domu a neza­ne­chá po sobě žád­ný dopis. Jan se jí...Read more »

Lov rybišek, honička a divoká řeka | A Way Out | Část 3 | Medojed & Hanka

Read more »

Domácí šalvějové bonbóny

V tom­to obdo­bí šal­věj krás­ně obrůs­tá a má nové výhon­ky a lis­ty, jež lze zužit­ko­vat při výro­bě domá­cích šal­vě­jo­vých bonbó­nů a ulo­žit si je na obdo­bí, kdy nás bude trá­pit kašel nebo pobo­lí­vat...Read more »

Max Payne

Max Payne Jmenuji se Max Payne, hra­ji ve hře Max Payne posta­vu Maxe Payna a při­šel jsem vás zabít! To je zhru­ba struč­ná cha­rak­te­ris­ti­ka hlav­ní­ho hrdi­ny této slav­né hry od...Read more »

Bylinkami proti depresi

Pokud si chce­me udr­žet stá­le dobrou nála­du, musí­me se nau­čit odpo­čí­vat a rela­xo­vat, pro­to­že i to je hlav­ní sou­čás­tí naše­ho živo­ta, aby se naše tělo při odpo­čin­ku správ­ně zre­ge­ne­ro­va­lo a nabra­lo novou, potřeb­nou...Read more »

D23 Star Wars souhrn + Reakce na The Rise of the Skywalker trailer

Read more »

Čas slibů

Read more »