Kritiky.cz > 2019 > Srpen > 25

JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE

Chcete-li poznat úska­lí, ale i výho­dy, kte­ré se pojí s tím­to neko­rekt­ním prů­vod­cem, ane­bo dokon­ce se i sami stát dik­tá­to­rem, a to doslo­va, je tahle pří­ruč­ka děla­ná a stvo­ře­ná prá­vě pro vás. Kniha „Jak...Read more »

Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá?

Není pin­ze­ta jako pin­ze­ta. Liší se pře­de­vším svým tva­rem a vybrat si tu správ­nou není mnoh­dy tak jed­no­du­ché, jak se mož­ná na prv­ní pohled zdá. Bez pin­ze­ty se žád­ná žena...Read more »

Mrazivé plameny

Mrazivé pla­me­ny jsou vol­ným pokra­čo­vá­ním dvou dílů „Oběšení psi“ a „Temní muži“ ze série OXEN. Velkým plu­sem kni­hy je, že nemu­sí­te vůbec znát oba před­cho­zí díly, abys­te moh­li vůbec kni­hu...Read more »

Konečně jsou venku! Medojed & Hanka hrají A Way Out! | Part 2

Read more »

Dropbox

Připadám si tro­chu jako Eratosthenés, kte­rý prý údaj­ně obje­vil kula­tost (i když je to tako­vá elipsa) naší domov­ské pla­ne­ty. Pro mno­hé je Dropbox už dáv­no zná­mým ter­mí­nem a jis­tě čas­to tuto...Read more »