Kritiky.cz > 2019 > Srpen > 23

Pravda o hovínku

Nic tak nepři­ta­hu­je pozor­nost malých i vel­kých dětí, jako je téma týka­jí­cích se prá­vě „hoví­nek“. A s pomo­cí toho­to fas­ci­nu­jí­cí­ho, ale i vel­mi zábav­né­ho prů­vod­ce s ori­gi­nál­ním názvem „Pravda o hovín­ku“, se děti dozví spous­tu...Read more »

Anna – Recenze – 60%

Ve francouzském špionážním thrilleru Anna režiséra a scenáristy Luca Bessona (Leon, Pátý element) sledujeme osudy pětadvacetileté Rusky Anny (Sasha Luss), osiřelé feťačky, která si na začátku 90. let v Moskvě...Read more »

Jiří Mádl je ČESKÝ John Wick!

Read more »

Podzimní bundy, kterým neodoláte!

Už je to tady - léto poma­lu kon­čí, o slo­vo se hlá­sí pod­zim, tep­lo­ty poma­lu kle­sa­jí, dny jsou čím dál krat­ší a v našem šat­ní­ku vzduš­né kous­ky stří­da­jí hře­ji­věj­ší. Právě teď je...Read more »

Já, legenda - když ještě Francis Lawrence nenatáčel sérii Hunger Games

Will Smith je herec, kte­rý doká­že sám utáh­nout celý film ane­bo seri­ál. Dokazoval to ve Fresh Princovi, ale i ve fil­mech Já, robot nebo Hitch. A jak už z jeho sním­ků vyplý­vá,...Read more »

Útěk Medojeda a Hanky z Shawshanku | Part 1 | Medojed má hezký zadek!

Read more »

Vymítač ďábla - nejslavnější film Williama Friedkina (Francouzská spojka)

Film „Vymítač ďáb­la“ je zná­mý nejen mezi fanouš­ky horo­rů, a to i přes­to, že se o horo­ro­vý sní­mek sku­teč­ně jed­ná. Jsou zde scé­ny, kte­ré budí děs a kte­ré divá­ka donu­tí zadr­žet dech nebo...Read more »

Co jsme komu udělali? - „Nekorektní“ francouzská komedie.

Nevím, jest­li je to náho­da nebo osud, že zrov­na ve dnech, kdy nábo­žen­ský fana­tis­mus dosa­hu­je v zemi gal­ské­ho kohou­ta tra­gic­kých roz­mě­rů, jsem vidě­la tuto pod­le recen­zí i divá­ků nej­lep­ší fran­couz­skou kome­dii...Read more »

Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy

Otřes moz­ku je trau­ma­tic­ké pora­ně­ní moz­ku, kte­ré ovliv­ňu­je jeho moz­ku. Účinky jsou obvykle dočas­né, ale mohou zahr­no­vat boles­ti hla­vy a pro­blémy s kon­cen­t­ra­cí, pamě­tí, rov­no­vá­hou a koor­di­na­cí. Otřes moz­ku je obvykle způ­so­ben...Read more »

Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku

Také si plný­mi douš­ky uží­vá­te nád­her­ně barev­ný pod­zim? Já roz­hod­ně! Poslední dny jsou navíc pří­jem­ně hře­ji­vé, tak­že mi při­jde straš­ná ško­da zůstat doma. Do dneš­ní­ho člán­ku jsem pro vás...Read more »

Benigní zkouška

Read more »