Kritiky.cz > 2019 > Srpen > 15

Bezinkový ocet

Bezinkový ocet se pou­ží­vá při horeč­ce, kdy se jím potí­ra­jí dla­ně a cho­di­dla. Suroviny: čer­stvé bílé kvě­ty bezu 4% ocet Postup: Do láhve nasklá­dá­me čer­stvé kvě­ty, napě­chu­je­me a zali­je­me 4% octem tak,...Read more »

Bobule

Herecké obsa­ze­ní: Kryštof Hádek Lukáš Langmajer Honza Jirka   Tereza Voříšková Václav Postránecký Klárka Michalica   Lubomír Lipský Miroslav Táborský Děda Kozderka Tomáš Matonoha Lucie Benešová KájaMarkétkaRead more »

2Bobule

2Bobule jsou dějo­vě vol­ným pokra­čo­vá­ním úspěš­né fil­mo­vé kome­die Bobule. Vrací se v něm všech­ny sta­ré zná­mé posta­vy plus spous­ta nových tvá­ří. Jirka (Lukáš Langmajer) se v novém pří­bě­hu zaple­te s mla­dou krás­nou...Read more »

DOČESNÁ 2019 - kapely

A zase ten Alkehol. Kde jin­de už by měli hrát rocke­ři z mok­ré čtvr­ti než na slav­nos­tech chme­le a piva. Na Dočesné zahra­jí po 5 ti letech, cel­kem už potře­tí. Bylo neby­lo....Read more »

DOČESNÁ 2019 – 62. ročník slavností chmele a piva

Datum: 6. a 7. září 2019 Místo: Město Žatec Vstup: ZDARMA Web: www.docesna.cz Pořadatel: Městské diva­dlo Žatec, Město ŽatecRead more »

Kino Aero zve na sobotní maraton s Cornettem. Komedie, zmrzlina a víkend uprostřed léta jdou k sobě

V sobo­tu 17. srp­na se v žiž­kov­ském Aeru ode­hra­je mara­ton fil­mů brit­ské­ho reži­sé­ra Edgara Wrighta. S úde­rem páté odpo­led­ní začne prv­ní díl a do veče­ra kino pro­mít­ne celou jeho Cornetto tri­lo­gii, do níž...Read more »

Patrik Hartl natočí film podle vlastní knihy Prvok, Šampón, Tečka a Karel

Patrik Hartl nato­čí fil­mo­vou kome­dii pod­le své prv­ní kni­hy Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Film pone­se stej­ný název, natá­če­ní začne na pod­zim letoš­ní­ho roku, pre­mi­é­ra v kinech je v plá­nu na konec...Read more »

Divadlo Spejbla a Hurvínka připravuje novou sezónu - Ta bude ve znamení 100. narozenin pana Spejbla

V rám­ci nad­chá­ze­jí­cí diva­del­ní sezó­ny 2019/2020 si Divadlo Spejbla a Hurvínka při­po­me­ne pře­de­vším neu­vě­ři­tel­ných sto let od chví­le, kdy se na scé­ně popr­vé obje­vil pan Spejbl. Při té pří­le­ži­tos­ti chys­tá oblí­be­ná lout­ko­vá...Read more »

Základy inline bruslení

Rádi bys­te se nau­či­li brus­lit, ale neví­te, jak na to. První věcí, kte­rou musí­te vyře­šit, je výběr těch správ­ných brus­lí. Nejdřív si ale musí­te ujas­nit, co na brus­lích chce­te...Read more »

Zázvor, skvělý pomocník při rýmě a nachlazení

Když nás postih­ne rýma, kašel a nachla­ze­ní, není to zrov­na dva­krát pří­jem­ná zále­ži­tost a bohu­žel prá­vě v tom­to nevlíd­ném poča­sí se nám to málo­kdy vyhne. Po čem ale rych­le sáh­nout, abychom již s prv­ní­mi...Read more »

Sedmikráskový med

Sedmikrásky všu­de krás­ně kve­tou, děti rády z nich zaplé­ta­jí náram­ky na ruku, tak proč tyto krás­ná a drob­ná kvít­ka nevy­u­žít pro něco zdra­ví pro­spěš­né­ho. Třeba na med, s kte­rým si může­te v sych­ra­vém...Read more »

Top Mobilní telefony do 2 000 Kč

Xiaomi Redmi 6A 2GB/16GB Parametry produktu Souhrn Zařazení Android tele­fon, Smartphone Výrobce Xiaomi Konstrukce doty­ko­vé Operační sys­tém Android Verze ope­rač­ní­ho sys­té­mu Android 8.1 (Oreo) Hmotnost 145 g Možnost pamě­ťo­vé...Read more »

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Stříbrná puška

Stříbrná puš­ka z roku 1896 před­sta­vu­je zrov­na tak per­kus­ní dvou­hlav­ňo­vou ruč­ni­ci, ovšem se vza­du leží­cí­mi zám­ky. Plech zám­ků uka­zu­je sty­li­zo­va­ný list jako ryti­nu. Zadní zám­ky toho­to dru­hu byly prý vyna­le­ze­ny...Read more »

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Medvědobijka

Medvědobijka je pře­dov­ka, stej­ně jako stří­br­ná puš­ka. Dvouhlavňovka s per­kus­ní­mi zám­ky. Pušky s per­kus­ním záže­hem byly uve­de­ny po roce 1840, když se všu­de zača­la pro­sa­zo­vat zápal­ka, vyna­le­ze­ná roku 1818 v Anglii. Perkusní puš­ky vystří­da­ly...Read more »

#2026: Mýty 15: Růženka

Mýty 15: Růženka (Fables: Rose Red)Vydalo nakladatelství Crew ve spolupráci s nakladatelstvím Netopejr v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 94 až 100 v sérii "Fables" u...Read more »