Saláty ze Svatojánu

Také už vám dochá­zí inspi­ra­ce na to, co vařit? Ostatně, komu by se v létě chtě­lo stát a vařit před roz­pá­le­nou trou­bou, natož pak jíst těž­ká a hut­ná jíd­la? Není divu, že...Read more »

Výměna manželek

Oblíbená son­da do čes­kých domác­nos­tí  se vra­cí na obra­zov­ky tele­vi­ze Nova.  Ani ten­to­krát nebu­dou chy­bět vel­ká  dra­ma­ta, sil­né pří­běhy, ale i vel­mi vypja­té  situ­a­ce. Diváci se napří­klad dozvě­dí, jak  se...Read more »

Co na to Češi

Diváci se budou opět skvě­le bavit  u oblí­be­né sou­těž­ní show Co na to Češi.  Moderátor Tomáš Matonoha bude kaž­dý  všed­ní den ve stu­diu vítat dva pěti­člen­né  rodin­né týmy. Jejich úko­lem...Read more »

Malé lásky

Podzimní sché­ma TV Nova dopl­ní  doku‑reality Malé lás­ky, se kte­rou  nahléd­ne­me pod ruce odbor­ní­kům  z gynekologicko‑porodnické kli­ni­ky v Plzni.  Diváci se zno­vu set­ka­jí se zná­mý­mi tvá­ře­mi  z řad léka­řů a porod­ních asi­s­ten­tek, kte­ří ...Read more »

Ordinace v růžové zahradě 2

Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 se letos na pod­zim otví­rá už po pat­nác­té. V popře­dí řeše­ní závaž­ných medi­cín­ských pří­pa­dů se ode­hra­jí dal­ší sou­kro­má dra­ma­ta kame­nic­kých zdra­vot­ní­ků. Do osu­dů oblí­be­ných postav se nesma­za­tel­ně...Read more »

Ulice

Vstupujeme do 15. roku vysí­lá­ní seri­á­lu Ulice! Roku, kte­rý posta­vám, jež se nesma­za­tel­ně zapsa­ly do mys­lí divá­ků, při­po­me­ne minu­lost. Roku, kte­rý ved­le pokra­čo­vá­ní vyprá­vě­ní osu­dů dob­ře zná­mých tvá­ří oži­je nový­mi...Read more »

Medojed nenávidí český Youtubery a sérii Assassins Creed!

Read more »

Specialisté

Seriál Specialisté si již vydo­byl své čest­né mís­to mezi čes­ký­mi detek­tiv­ní­mi stá­li­ce­mi. Jeho pří­z­niv­ci už dob­ře vědí, že se mohou týden co týden těšit na setká­ní se svý­mi oblí­be­ný­mi...Read more »

Příběhy českých zločinů

Novinkou letoš­ní­ho pod­zi­mu je uni­kát­ní pořad Příběhy čes­kých zlo­či­nů. Investigativní novi­nář Janek Kroupa divá­kům postup­ně odkry­je poza­dí reál­ných kri­mi­nál­ních pří­bě­hů. Návrat k nej­zá­važ­něj­ším zlo­či­nům je vel­mi emo­tiv­ní. Jak se s nimi...Read more »

Policie Modrava

Jeden z nej­ú­spěš­něj­ších seri­á­lů tele­vi­ze Nova se vra­cí s nový­mi díly a zno­vu divá­ky pře­ne­se do pro­stře­dí maleb­né šumav­ské pří­ro­dy, kte­rá ukrý­vá dal­ší kri­mi­nál­ní pří­pa­dy. Osm nových dílů, osm napí­na­vých veče­rů, osm...Read more »

Tvoje tvář má známý hlas

Tvoje tvář má zná­mý hlas je for­mát plný vel­kých pro­měn, skvě­lých hudeb­ních čísel a oblí­be­ných čes­kých hvězd v rolích svě­to­vých, ale i tuzem­ských ikon popu­lár­ní hud­by. Bavit divá­ky ten­to­krát budou Zuzana Norisová,...Read more »

Steel Rats™

Read more »

Steel Rats™

Read more »

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

Skupina Nova při­pra­vi­la pro divá­ky v rám­ci pod­zim­ní­ho pro­gra­mo­vé­ho sché­ma­tu osvěd­če­nou a úspěš­nou kom­bi­na­ci důvě­ry­hod­né­ho zpra­vo­daj­ství a pub­li­cis­ti­ky, kva­lit­ní seri­á­lo­vé pro­duk­ce i nej­lep­ší zába­vy. Nadcházející sezó­na před­sta­ví nová pokra­čo­vá­ní divác­ky nej­ob­lí­be­něj­ších seri­á­lů lokál­ní...Read more »

Sega vydává retro konzoli k oslavě 30. výročí Segy Mega Drive

V posled­ní době byli hrá­či zapla­ve­ni vlnou retro kon­zo­lí, ať už se jed­na­lo o původ­ní PlayStation nebo Nintendo Classic Mini. V tom­to tren­du nyní pokra­ču­je i Sega, kte­rá oži­ví 16-bit her­ní kon­zo­li Sega...Read more »

Čaj na křečové žíly

Také vás trá­pí těž­ké, una­ve­né a opuch­lé nohy? Není nic jed­no­duš­ší­ho než otek­lé nohy čajem odvod­nit a posí­lit. K pří­pra­vě čaje bude­me potře­bo­vat 50 g přes­lič­ky a vodu. Asi 1 až dvě...Read more »

Jsou Star Wars Sequely mnohem horší než Prequely?

Read more »

Toy Story 4: Příběh hraček (Toy Story 4) – Recenze – 80%

Filmová série Toy Story: Příběh hraček je vlajkovou lodí studia Pixar – už jen proto, že její první díl byl v roce 1995 vůbec prvním celovečerním trojrozměrně animovaným snímkem v historii...Read more »

Komiks 129

Read more »