Čaj proti přicházející migréně

Suroviny: 1l vrou­cí vody 40 g kon­try­he­lu 20 g líst­ků máty Příprava čaje: Vodu uve­de­me k varu a bylin­ky v ní pova­ří­me při­bliž­ně 20 minut. Potom odsta­ví­me a nechá­me ješ­tě deset minut lou­ho­vat....Read more »

Proč je EA největší špína?! E3!

Read more »

Titulky k Orange Is the New Black S07E02 - Just Desserts

Piper zjistí, že udržovat vztah na dálku není vůbec snadné. A také zjistíme, která další vězeňkyně byla také podmínečně propuštěná, a jak se jí vede. Titulky pro vás připravili...Read more »

Policejní auto - Tvarované leporelo pro nejmenší

Nápadité lepo­re­lo ve tva­ru poli­cej­ní­ho auta vyprá­ví o poli­cej­ním autíč­ku, kte­ré se musí sta­rat, aby měs­to bylo bez­peč­né. Personifikovaný doprav­ní pro­stře­dek bude dětem blíz­ký – má oči, ústa, emo­ce, lidé...Read more »

Nákladní auto - Tvarované leporelo pro nejmenší

Asi nee­xis­tu­je vět­ší a nepo­stra­da­tel­něj­ší pra­cant a pomoc­ník, než je náklad­ní auto. Právě jemu je věno­ván krát­ký pří­běh v lepo­re­lu Nákladní auto. Pomůže autíč­ku z blá­ta, trak­to­ru odvézt seno zví­řa­tům a bag­ru pře­vézt cih­ly....Read more »

Medvídek v dílně - Veselé tvoření v dílně v roztomilé obrázkové knížce s pohyblivými obrázky

„Medvídek a jeho kama­rád ježek mají vel­ký sen – posta­vit sen­zač­ní moto­ká­ru, aby moh­li závo­dit o pohár plný medu. Ale jak by ta moto­ká­ra měla vlast­ně vypa­dat?“ Tak začí­ná pří­běh o med­víd­ko­vi...Read more »

LGBTQ a Teplý superhrdinové?! Marvel je zatracen! /W Madafakinmadafak, Algernon

Read more »

Citové pouto: Jaký je váš vztahový typ?

Otevřeme kni­hu Citové pou­to a hned na pře­ba­lu máme vlast­ně to, co nej­ví­ce potře­bu­je­me. A otáz­ka zní. Jdete do toho? Jdete do těch téměř třista stran, ve kte­rých umí­rá nadě­je, že...Read more »

Komiks 128

Read more »