Kritiky.cz > 2019 > Srpen

Terminátor: Temný osud

Read more »

Terminátor: Temný osud

Read more »

Katyň - Místo, o kterém se dlouho mlčelo. 

V  děje­pi­su,  his­to­rii,  poli­ti­ce.  Jak V Polsku,  tak i býva­lém Československu. Někdy pro­blesk­ly zprá­vy,  že tam byl masa­kr hro­mad­ných vražd, pol­ských důstoj­ní­ků v roce 1940.  A zase se mlče­lo.  Wajda,  fil­mo­vý reži­sér,  kte­rý...Read more »

Zásady sběru, sušení a skladování léčivých rostlin

  Zásady sbě­ru léči­vých roslin Důležitým před­po­kla­dem úspěšného sbě­ru léči­vých rost­lin je dob­rá zna­lost jed­not­li­vých dru­hů. Pokud máte pochyb­nos­ti, čer­pej­te infor­ma­ce z někte­ré odbor­né pub­li­ka­ce, kte­rých je v sou­čas­né době vel­ké...Read more »

Portal 2 (2011)

Hra Portal 2 se sta­la pod­le mno­hých počí­ta­čo­vých maga­zí­nů nej­lep­ší hrou roku 2011. Samotné stu­dio Valve (tvůr­ci slo­vut­né­ho Half-life) dokon­ce po vydá­ní pro­hla­šo­va­li, že Portal 2 je nej­lep­ší počí­ta­čo­vá hra,...Read more »

Metro 2033

Něco se poka­zi­lo a v roce 2013 nasta­la apo­ka­ly­psa. Svět se zaha­lil do mra­zu a lid­stvo z vel­ké čás­ti vymře­lo. Těm něko­li­ka šťast­liv­cům, kte­ří pře­ži­li, se poda­ři­lo usíd­lit v opuš­tě­ných sta­ni­cích a tune­lech met­ra vel­kých...Read more »

Komiks 136

Read more »

Titulky k Orange Is the New Black S07E06 - Trapped in an Elevator

Taystee se musí se rozhodnout, zda zkusí ještě bojovat za svou pravdu, nebo to vzdá. Naopak Natalie se jen tak nevzdá svého snu počít s Joem dítě a ten...Read more »

Terminátor: Temný osud

Tento rok bude mít pre­mi­é­ru dal­ší Terminator. V režii Tima Millera, kte­rý se pro­sla­vil Deadpoolem. V hlav­ní roli se zno­vu vrá­tí Arnold Schwarzenegger a Linda Hamilton a pro­du­cen­tem je hlav­ní tvůr­ce prv­ních dvou...Read more »

Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968)

Snímek Angelika a sul­tán je posled­ním fil­mem z pen­ta­lo­gie o krás­né Angelice, nato­če­ným kon­cem 60. let ve francouzsko-německo-italské kopro­duk­ci. V čes­ko­slo­ven­ských kinech se ovšem pro­mí­tal jako čtvr­tý v pořa­dí, tepr­ve po něm násle­do­val dru­hý díl Báječná...Read more »

Život podle Julie - v každé chvíli si můžeme vybrat svou cestu

Přemýšlíte nad svým živo­tem? Něco vám chy­bí? Jste nespo­ko­je­ní? Laura Vanderkamová je autor­kou kni­hy Život pod­le Julie. Ve svém život­ním pří­bě­hu vás nave­de na myš­len­ky, jakou ces­tou se vydá­vá­te...Read more »

Cesta na sever - Co když máme štěstí, které hledáme přímo na očích?

Máte rádi ces­to­vá­ní? Chcete se podí­vat do Skandinávie? Milujete romá­ny Virginie Grimaldiové? Tak je ten­to román určen prá­vě vám. Nastupte do kara­va­nu spo­leč­ně s Annou a její­mi dce­ra­mi. Právě odjíž­dí­me. Read more »

Zima ve světě zvířat - Do zimy, brrr, ani nápad? Poznejte, co dělají zvířata v zimě.

Až bude­te s dět­mi pře­mýš­let čím nebo jak si ukrá­tit dlou­hé zim­ní veče­ry, řada z vás urči­tě sáh­ne po kni­ze. A proč rov­nou nezod­po­vě­dět zví­da­vé otáz­ky dětí, kte­ré trá­ví zimu v tep­le své­ho domo­va...Read more »

Tuláci ze světa zvířat - Vzhůru za dobrodružstvím a ještě dál! Vydejte se na cesty se zvířaty.

Čas prázd­nin a začá­tek škol­ní­ho roku je plný ces­to­vá­ní a pře­su­nů od z jed­no­ho mís­ta do dru­hé­ho. Někdy za úče­lem zába­vy, jin­dy za úče­lem pozná­ní a někdy pod­le hes­la, že i ces­ta může být...Read more »

Hrdinové zámořských objevů - Ilustrované dějiny objevitelských cest

Co vede nás, oby­va­te­le západ­ní civi­li­za­ce, k nesčet­ným cestám a obje­vo­vá­ní jiných kon­ti­nen­tů a kul­tur? Snad kaž­dé­mu z nás v obě­hu kolu­je kap­ka krve s geny dáv­ných obje­vi­te­lů, kte­ří ve stře­do­vě­ku a na počát­ku novo­vě­ku obje­vo­va­li...Read more »

Přesličkový odvar na křehké a lámavé nehty

Suroviny: 5 polév­ko­vých lžic natě přes­lič­ky 100 ml stu­de­né vody Postup: Přesličku nalo­ží­me při­bliž­ně na tři hodi­ny do stu­de­né vody. Po uply­nu­tí této doby pak celou směs poma­lu zahří­vá­me po dobu...Read more »

Jdete na silvestrovský večírek? Buďte ten večer za hvězdu!

Konec roku se neza­sta­vi­tel­ně blí­ží a mož­ná se i vy chys­tá­te na sil­vestrov­ský večí­rek, na kte­rém hod­lá­te pořád­ně osla­vit pří­chod nové­ho roku. Vyrazit si posled­ní den v roce na něja­kou zají­ma­vou akci...Read more »

Superman se vrací - Film z doby, kdy byl Bryan Singer ještě hvězdou!

Bryan Singer mě troš­ku naštval, když odmí­tl mož­nost reží­ro­vat tře­tí X-Meny a pus­til se do ztvár­ně­ní jiné comic­so­vé legen­dy - Supermana. Na dru­hou stra­nu, byl to už od dět­ství jeho...Read more »

Jak poznat alkoholika - Příznaky

Pro vět­ši­nu lidí, kte­ří pijí, je alko­hol neškod­nou sou­čás­tí veče­ra - pivo po prá­ci, sklen­ka vína s veče­ří nebo popí­je­ní s přá­te­li. Odborníci se sho­du­jí na tom, že ženy by nemě­ly vypít...Read more »

F5 F5 F5 1

Read more »

X-men: Poslední Vzdor - Poslední (??!) díl mutantské ságy rozhodně má svá mínus.

 Ale upřím­ně řeče­no, je jich méně, než jsme moh­li čekat. Budu se v násle­du­jí­cích řád­cích sna­žit vyhnout srov­ná­ní s před­cho­zí­mi dvě­ma fil­my (nemluvě o srov­ná­vá­ní s napros­to nesou­vi­se­jí­cí­mi fil­my, že, paní Spáčilová?), jeli­kož...Read more »

RUSKÉ filmy, které kupodivu potřebujete vidět!

Read more »

D23 Marvel souhrn | Novinky z připravovaných filmů a seriálů!

Read more »

Výměna manželek 28. 8. 2019

Read more »

Football Arena

Osobně jsem on-line počí­ta­čo­vým hrám nikdy moc nero­zu­měl a de fac­to je nikdy ani nehrál. Změna nasta­la v oka­mži­ku, kdy mi pan Pierre poslal odkaz na hru na strán­ce footballarena.org, kde...Read more »

Mandalorian vypadá líp jak SW filmy! - Reakce na Mandalorian | Reakce na Breaking Bad Movie

Read more »