Kritiky.cz > 2019 > Červenec > 19

Muži, kteří nenávidí ženy - Když David Fincher natočí švédský román

Režisér David Fincher vsa­dil na námět z kni­hy Stiega Larssona a udě­lal dob­ře. Knížku vyda­lo nakla­da­tel­ství Host s foto­gra­fiií hlav­ních fil­mo­vých hrdi­nů na obál­ce. Kniha má přes 500 strá­nek, ale dá se...Read more »

Toy Story: Příběh hraček - první 3D animovaný film

Dětský pokoj není ani tro­chu nud­né mís­to, a to ani když jsou z něj děti pryč. Ba prá­vě nao­pak: dět­ské hrač­ky si žijí svým živo­tem a oží­va­jí, jen co děti ode­jdou z poko­je.Read more »

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška ...to jsou tři nejslavnější zbraně Divokého západu

Medvědobijka a henry­ov­ka, zbra­ně Old Shatterhanda a Kary ben Nemsího, a Vinnetouova stří­br­ná puš­ka ode­dáv­na pat­ří ve svě­tě před­stav čte­ná­řů Karla Maye k nedo­stiž­ným zázrač­ným zbra­ním. O jejich kou­zel­nos­ti, rych­lo­pal­nos­ti, přes­nos­ti a vůbec úžas­nos­ti se...Read more »

Penny tašky s novým designem - 16.července - 2

Read more »

Penny tašky s novým designem - 16.července - 1

Read more »

Představení podzimního vysílacího schématu dětského kanálu ČT:D 2019 - 7

Read more »

Představení podzimního vysílacího schématu dětského kanálu ČT:D 2019 - 4

Read more »

Představení podzimního vysílacího schématu dětského kanálu ČT:D 2019 - 8

Read more »

Představení podzimního vysílacího schématu dětského kanálu ČT:D 2019 - 5

Read more »

Představení podzimního vysílacího schématu dětského kanálu ČT:D 2019 - 6

Read more »

Představení podzimního vysílacího schématu dětského kanálu ČT:D 2019 - 2

Read more »

Představení podzimního vysílacího schématu dětského kanálu ČT:D 2019 - 9

Read more »

Představení podzimního vysílacího schématu dětského kanálu ČT:D 2019 - 3

Read more »

Představení podzimního vysílacího schématu dětského kanálu ČT:D 2019 - 1

Read more »

Penny tašky s novým designem

V úte­rý 16.července pro­běh­la ver­ni­sáž ori­gi­nál­ních designo­vých tašek fir­my PENNY Market.Read more »

Představení podzimního vysílacího schématu dětského kanálu ČT:D

V úte­rý 16. čer­ven­ce pro­běh­lo před­sta­ve­ní vysí­la­cí­ho sché­ma­tu sché­ma­tu dět­ské­ho kaná­lu ČT:D.Read more »

Lví král (The Lion King) – Recenze – 60%

Disneyho série předělávek jeho slavných klasických animáků pokračuje – jen letos si už stihli odbýt premiéru Dumbo i Aladin a nyní po nich vstupuje do kin Lví král. Režíroval...Read more »

Pepsi Cola JZD Slušovice 1989

Slavnostní ote­vře­ní are­á­lu v Tišnově 28.7.1989 za úče­lem výro­by nápo­jů Pepsi Cola, 7UP a Amazonie, za účas­ti vel­vy­slan­ců zemí USA, Kanady, Anglie a dal­ších. Slavnostního ote­vře­ní se účast­nil František Čuba, Vladimír Polášek,...Read more »

TEMNOTA, jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times

Na kni­hu Temnota jsem se moc těši­la, neboť byla vyhlá­še­ná jako jed­na z nej­lep­ších knih roku 2016 dle Financial Times. A oprav­du nezkla­ma­la, nao­pak pří­jem­ně pře­kva­pi­la vel­mi zají­ma­vým, ač tro­chu pochmur­ným...Read more »

#2015: Indiánské léto / El Gaucho

Indiánské léto / El Gaucho (Un été indien / El Gaucho)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě a v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako příběhy "Un été indien / El...Read more »

Venkovské sídlo - Zlaté časy - počátek nové rodinné ságy

Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh z váleč­né doby? Zajímají vás rodin­né ságy? Úvodní díl tri­lo­gie Venkovské síd­lo s názvem Zlaté časy vás roz­hod­ně nene­chá chlad­ný­mi. Tak se pusť­te do čte­ní. Read more »

Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky

Infarkt myo­kar­du je poměr­ně čas­tým one­moc­ně­ní mužů i žen na celém svě­tě. Naštěstí jsou k dis­po­zi­ci postu­py jako léky na roz­pouš­tě­ní sra­že­ni­ny, kte­ré mohou rych­le otevřít blo­ko­va­né tep­ny, aby obno­vi­ly oběh...Read more »

Trocha pathosu

Read more »