Kritiky.cz > 2019 > Červenec > 15

V kleci od Ellison Cooper

Strhující a dech berou­cí thriller, při jehož čte­ní vás bude doslo­va mra­zit v zádech a s kaž­dou dal­ší pře­čte­nou strán­kou bude­te spo­lu s hlav­ní hrdin­kou Sayer Altairovou dych­ti­vě pát­rat po sto­pách séri­o­vé­ho vra­ha. Podaří se Sayer...Read more »

Dokumentární film JIŘÍ TRNKA: NALEZENÝ PŘÍTEL připomene život a tvorbu Jiřího Trnky

Na sklon­ku letoš­ní­ho roku uply­ne pade­sát let od smr­ti jed­no­ho z čes­kých nej­vše­stran­něj­ších uměl­ců, Jiřího Trnky. Toto výro­čí a pře­de­vším uměl­co­vu osob­nost a tvor­bu si divá­ci budou moci při­po­me­nout díky doku­men­tár­ní­mu fil­mu...Read more »

Probíhá natáčení prvního švýcarsko-českého filmu Ztraceni v Ráji. Jednu z hlavních českých rolí obsadí Hanka Vagnerová

Od 3. čer­ven­ce do 8. srp­na 2019 pro­bí­há v Praze a švý­car­ském Bernu natá­če­ní celo­ve­čer­ní­ho fil­mu Ztraceni v Ráji debu­tu­jí­cí reži­sér­ky Fiony Ziegler. Jedná se o his­to­ric­ky prv­ní švýcarsko-český kopro­dukč­ní sní­mek. Tato kome­di­ál­ní road-movie o stře­tu...Read more »

Shark Week 2019 se záplavou nových pořadů o žralocích začíná v neděli 28. července na Discovery Channel

Nejdéle vysí­la­ná tele­viz­ní a nej­o­če­ká­va­něj­ší let­ní akce je zpět s ješ­tě vět­ší­mi žra­lo­ky a kous­nu­tí­mi od nedě­le 28. čer­ven­ce do 4.srpna. Shark Week ve více než 20 hodi­nách pořa­dů nabíd­ne nové, mimo­řád­né pří­běhy...Read more »

Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití

Střílečka z pro­pad­liš­tě dějin nebo stá­le jeden z prubíř­ských kame­nů ovlá­dá­ní her­ní­ho umu? Dnešní gene­ra­ce mla­dých pařa­nů sebou při vyslo­ve­ní jmé­na Wolfenstein mož­ná tro­chu cuk­ne, ale to bude asi tak všech­no. Představí...Read more »

Čarodějové, spojte se! Harry Potter: Wizards Unite je tady

Společnost Niantic (ten­to­krát ve spo­lu­prá­ci s Warner Brothers) vypus­ti­la do svě­ta dal­ší mobil­ní hru, kte­rá vyu­ží­vá funk­ce roz­ší­ře­né rea­li­ty. To zna­me­ná, že na reál­ných mís­tech kde­ko­liv na svě­tě může­te pro­střed­nic­tvím...Read more »

Vinnetou se vrací (1998) - Winnetous Rückkehr

Myšlenka nechat Vinnetoua zno­vu ožít pochá­zí od redak­to­ra ZDF Clause Belinga a ber­lín­ské pro­du­cent­ky Reginy Ziegler. Premiérové vysí­lá­ní na ZDF bylo vel­mi úspěš­né. Kritika tis­ku však byla z pře­váž­né čás­ti nega­tiv­ní...Read more »

Světlo ženy

Světlo ženy je obdi­vu­hod­ná kni­ha, kte­rá mě vel­mi doja­la pro své nad­ča­so­vé myš­len­ky, ale i pro­to, že je nejen plná všu­dypří­tom­né­ho smut­ku, ale i nikdy nehy­nou­cí nadě­je.  Jednoho dne se na...Read more »

#2013: Žoldnéř 1: Kult svatého ohně

Žoldnéř 1: Kult svatého ohně (El Mercenario 1: El pueblo del fuego sagrado)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Původně v tomto vydání vyšlo jako "The Mercenary - The Definitive...Read more »

#19 - Kočičí lidé (1942)

Klasický horor, kte­rý je vel­mi slib­ným pře­cho­dem mezi vlnou uni­ver­sa­lov­ských horo­rů 30. a 40. let a moder­ním horo­rem, jehož ději­ny se začí­na­jí psát zhru­ba od roku 1950. S horo­ro­vý­mi mon­st­ry se lou­čí­me jejich inte­li­gent­ní...Read more »