Kritiky.cz > 2019 > Červenec > 04

Temný karneval - Čtení jen pro nebojácné

Sbírka dva­ce­ti pěti poví­dek, kte­ré už jsou samot­ným námě­tem zají­ma­vé, ale po dočte­ní vás zaru­če­ně bude mra­zit. Některé povíd­ky jsme v čes­kém pře­kla­du již měli šan­ci vidět, ale v tom­to cel­ku vychá­zí...Read more »

Za tebe bych život dal a jiné ztracené povídky

Ztracené povíd­ky zná­mé­ho spi­so­va­te­le Francise Scotta Fitzgeralda, kte­ré vychá­ze­jí v sou­bor­ném vydá­ní pod názvem Za tebe bych život dal a jiné ztra­ce­né povíd­ky. V kni­ze se nachá­zí 18 poví­dek. Pro kaž­dou povíd­ku...Read more »

Proč máma pije - Humorné čtení (nejen) pro mámy

Deníkové zápis­ky vyčer­pa­né mat­ky. Po jeden rok máme mož­nost sle­do­vat život hlav­ní hrdin­ky, kte­rá se sna­ží vycho­vá­vat svo­je dvě děti, vyhý­bat se super doko­na­lým matkám, vytvo­řit apli­ka­ci, zbo­hat­nout, a hlav­ně se...Read more »

Překvapte vaše hosty na večírku skvělým jídlem, na které se nezapomíná.

Existuje vel­ké množ­ství cate­rin­go­vých spo­leč­nos­tí, kte­ré nabí­zí růz­né dru­hy i úro­veň slu­žeb. Můžete si nechat uva­řit čer­stvé jíd­lo pří­mo na mís­tě, upo­řá­dat gri­lo­va­cí pár­ty, nechat si jíd­lo kom­plet­ně dovézt již...Read more »

Sex ve městě - Má Charlotte šanci konečně otěhotnět?

Čtveřice kama­rá­dek z New Yorku, kte­ré se kdy­si roz­hod­ly, že si budou uží­vat sex stej­ně nevá­za­ně jako muži, se po šes­ti úspěš­ných sezó­nách v tele­vi­zi vra­cí – a rov­nou na plát­na kin. Jsou...Read more »

KVIFF 2019 – Druhá nálož dojmů z Karlových Varů, Po svatbě s Julianne Moore i vynikající Parazit

Druhá várka dojmů ze snímků promítaných na filmovém festivalu v Karlových Varech je od minule obohacena i o několik filmů, které se přes pomyslnou hranici průměru již přehoupnout nedokázaly, leč...Read more »

Chrysalis tarot: Poetický s nádechem středověku

Chrysalis tarot posky­tu­je nevšed­ní pohled do taro­to­vých karet, troš­ku his­to­ric­ký, stře­do­vě­ký, troš­ku poe­tic­ký, troš­ku mýtic­ký a pohád­ko­vý. Každý si v té zápla­vě fia­lo­vé, zele­né a zla­té bar­vě najde to svo­je. Celkově půso­bí...Read more »

Osamělý svobodný muž – 41

Read more »